Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Sadzby dane v členských štátoch EÚ
prehľad sadzieb DPH k 1.1.2018

B

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

Produkt manažér

Online kniha Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí pracujú so zákonom o DPH alebo sa na túto prácu pripravujú. Je vytvorená presne podľa požiadaviek zákazníkov, ktorí potrebujú ušetriť časrýchlo nájsť správne riešenie. Bude užitočným pomocníkom, ktorý ušetrí čas pri hľadaní správnych postupov a riešení prípadných nejasností.

Dôsledne sa venuje jednotlivým paragrafom zákona o DPH doplneným o odborné komentáre a praktické príklady.

POZOR! K najdôležitejším zmenám a doplneniam účinným od 1.januára 2019 patrí zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri povinnej aj dobrovoľnej registrácii k DPH, zmeny pri zdaňovaní nehnuteľnosti určenej na bývanie, nová definícia obratu pre účely DPH, určenie miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby z iného členského štátu, zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie, zrušenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov v prípade vyhotovenia zjednodušenej faktúry ako aj zmeny týkajúce sa odvodu dane z majetku v prípade zrušenia registrácie k DPH.

Online príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Zdá sa Vám zákon o dani z pridanej hodnoty zložitý?
Viete v súlade s akými právnymi predpismi máte postupovať?
Potrebujete pracovať s väčšou istotou?

Čo nájdete v online knihe?

Online kniha ponúka riešenia a odpovede na otázky z oblasti najzložitejšej dane nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj v rámci Európskej únie.

Hlavné časti online knihy:

Obsah

§ 1-3
Základné ustanovenia

§ 4-7a
Registračné povinnosti skupín, členov skupín, zahraničných osôb, dodávateľov a nadobúdateľov tovarov

§ 8-12
Zdaniteľné obchody, dodanie tovaru a služby, dovoz tovaru a nadobudnutie tovaru. Kapitola tiež rieši čo sa nepovažuje za dodanie tovaru či služby.

§ 13-18
Miesto zdaniteľného obchodu pri dodaní a dovoze tovarov, služieb, služieb vo výnimkách a nadobudnutí tovarov z iných členských štátov

§ 19-21
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru

§ 22-25
Základ dane a sadzba dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru a taktiež oprava základu dane

§ 26-27
Sadzba dane, prepočet cudzej meny a postupy zaokrúhľovania dane

§ 28-37
Oslobodenie od dane v prípadoch poštových služieb, zdravotnej starostlivosti, služieb sociálnej pomoci, výchovných služieb a vzdelávacích služieb, služieb dodávaných členom či súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou, ďalej oslobodenie od dane pri kultúrnych službách, zhromažďovaní finančných prostriedkov a služieb verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu a poisťovacích služieb

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

§ 39-46
Oslobodenie od dane pri finančných službách, pri predaji poštových cenín a kolkov, pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier, pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň, pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb od dane

§ 47-48b
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb, pri dovoze tovaru a pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich

§ 49-55
Odpočítanie dane platiteľom a platiteľom pri nehnuteľnostiach, pomerné odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane, úprava dane pri nehnuteľnostiach, úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

§ 55a-64
Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu, podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte, vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb

§ 65-68
Osobitná úprava uplatňovania dane

§ 69-69b
Osoby povinné platiť daň správcovi dane, daňový zástupca pri dovoze tovaru

§ 70-76
Povinnosti osôb povinných platiť daň

§ 77-79
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti, ďalej platenie preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a nadmerný odpočet

§ 80
Súhrnný výkaz

§ 81-83
Zrušenie registrácie skupiny či osoby identifikovanej pre daň podľa § 7 a zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

§ 84-88
Správa dane, prechodné a záverečné ustanovenia

Príklady z praxe

Prax prináša mnoho komplikovaných situácií, ktoré je potrebné vyriešiť. Preto sme pre Vás pripravili viacero zaujímavých článkov, ktoré Vám problematiku DPH ešte viac ozrejmia.

Zaujímavosti z oblasti DPH

Venujeme sa aj témam, ktoré Vás zaujímajú.

Legislatívne dianie

V tejto časti nájdete aktuálne informácie legislatívnych v súvislosti so zákonom o dani z pridanej hodnoty.

Prílohy

Prílohy k zákonu č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty.


Čo je nové v online knihe?

  • Kompletne zapracované zmeny od 1.1.2019 zvýraznené červenou farbou!

Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

  • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k informáciám cez internet,
  • aktuálne plné znenie paragrafov,
  • prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, vrátenie dane, sadzby dane v EÚ, štruktúra IČ DPH v EÚ, adresár úradov,
  • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
  • zoznam právnych predpisov s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely,
  • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
  • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Alžbeta Hermanová

z oddelenia poskytovania služieb nepriamych daní FRSR. Je odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty. Príklady a ich riešenia použité v online knihe čerpala z každodennej praxe. Obsah jednotlivých ustanovení sa snaží priblížiť „ľudskou“ rečou.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Oceňujem hlavne farebné odlíšenie zmien v zákonoch a informácie o pripravovaných zmenách v rámci DPH. Jednoducho sa mi to hľadá."
Tatiana K., Snina


"So zákonom o dani z pridanej hodnoty sa stretávame v práci veľmi často. Táto kniha nám už viackrát pomohla ozrejmiť naše pochybnosti. Radi využívame aj odpovedný servis."
Juraj H., Bratislava

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: