Input:

Komentár k ZDPH § 13a

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1 Komentár k ZDPH § 13a

Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

§ 13a

(1) Ak ten istý tovar je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a tento tovar bol odoslaný alebo prepravený z jedného členského štátu do druhého členského štátu priamo od prvého dodávateľa konečnému zákazníkovi v reťazci dodaní, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí len k dodaniu uskutočnenému pre prostrednú osobu. Ak prostredná osoba oznámila svojmu dodávateľovi identifikačné číslo pre daň, ktoré jej pridelil členský štát, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí len k dodaniu tovaru, ktoré uskutočnila prostredná osoba.

(2) Na účely odseku 1 je prostrednou osobou dodávateľ, ktorý v reťazci dodaní nie je prvým dodávateľom a ktorý odosiela alebo prepravuje tovar alebo na účet ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený treťou osobou.

(3) Priradenie prepravy podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na odoslanie alebo prepravu tovaru prvým odberateľom alebo na jeho účet podľa § 45 ods. 1 písm. d).

Spresnenie priradenia pohyblivej dodávky pri tzv. reťazových obchodoch v rámci územia EÚ (§ 13a) od 1.1.2020


Komentár:

Doplnením nového § 13a ZoDPH sa implementujú smernicou Rady (EÚ) 2018/1910 ustanovenia o určení miesta dodania tovaru pri priradení pohyblivej dodávky (dodanie toaru spojeného s prepravou) v rámci tzv. reťazových obchodov na území EÚ. Ide o obchody, pri ktorých sa zúčastňujú viaceré subjekty (prvý dodávateľ, odberateľ a ostatné zúčastnené osoby v reťazci), pričom predmetom dodania je ten istý tovar.

Ak odberateľ zabezpečuje prepravu tovaru, pohyblivá dodávka tovaru sa priradí k dodaniu tovaru od prvého dodávateľa odberateľovi, tzn. že prvý dodávateľ uskutočňuje dodávku s oslobodením od dane, okrem situácie pri ktorej odberateľ, ktorý zabezpečuje prepravu tovaru oznámi prvému dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH, pridelené


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: