Input:

Komentár k ZDPH § 43 Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu - oslobodenie od dane

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5 Komentár k ZDPH § 43 Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

§ 43 ods. 1

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte.

Ide o tzv. intrakomunitárne dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré je oslobodené od dane za podmienky, že tovar je naložený na prepravu v tuzemsku a preprava tohto tovaru skončí v inom členskom štáte u osoby identifikovanej pre daň, z čoho vyplýva, že v čase dodania je už známy odberateľ a známe sú aj podmienky prepravy (viď príklady k § 19 ods. 8).

Ak platiteľ dane dodáva osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte tovar, ktorý pred jeho prepravou alebo odoslaním do iného členského štátu podlieha spracovateľskej operácii vykonanej iným podnikateľom v tuzemsku, pri uplatnení dane z pridanej hodnoty je potrebné vychádzať z konkrétnych zmluvných podmienok a dohodnutého miesta skončenia prepravy tovaru. Ak je v rámci zmluvného vzťahu dohodnuté, že dodávateľ tovaru zabezpečuje prepravu tovaru na iné miesto určenia v tuzemsku, kde sa majú na tomto tovare vykonať spracovateľské operácie, a práce si objedná odberateľ, ktorý po vykonaní spracovateľských operácií prepraví tovar do iného členského štátu, dodávateľ tovaru nemôže uplatniť oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH.

Platiteľ dane sa dohodol s nemeckým podnikateľom na dodaní tovaru, ktorý mal dodávateľ prepraviť na dohodnuté miesto určenia v Slovenskej republike. Tovar sa mal ešte v tuzemsku spracovať inou slovenskou spoločnosťou na základe objednávky nemeckého podnikateľa. Následne po spracovaní tovaru malo dôjsť k jeho preprave do Nemecka na účet nemeckého podnikateľa. Ak je tovar na základe dohodnutej zmluvy prepravený na iné miesto určenia v tuzemsku, nie je splnená podmienka pre oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH. T. j., platiteľ fakturoval tovar nemeckému odberateľovi bez ceny prác dodaných inou slovenskou spoločnosťou a preprava bola vykonaná len v rámci tuzemska, bude táto dodávka zdanená slovenskou DPH.

Ak by spracovateľské operácie na tovare dodávanom pre odberateľa identifikovaného pre DPH v inom členskom štáte objednal v tuzemsku dodávateľ tovaru, pričom prepravu tovaru do iného členského štátu zabezpečí dodávateľ až do miesta určenia v inom členskom štáte, na základe čoho odberateľ nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, prepraveným do iného členského štátu až v tomto inom členskom štáte, potom platiteľ dane môže v tuzemsku uplatniť oslobodenie od dane pri dodaní tovaru podľa § 43 zákona o DPH.

Výnimka pri daroch dodaných do iného členského štátu:

Za dodanie tovaru za protihodnotu sa považuje aj bezodplatné dodanie tovaru za podmienky, ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná. Ak platiteľ dane dodá bezodplatne tovar do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň a daň pri tomto tovare bola čiastočne alebo úplne odpočítateľná, nesplní podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH. V prípade dodania tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom a o dodaní tovaru musí byť vyhotovená faktúra. Bezodplatné dodanie tovaru do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň podlieha dani z pridanej hodnoty.

Platiteľ dane kúpil počítač v hodnote 1 500 €, ktorý používal na účely podnikania v tuzemsku. Podľa § 49 zákona o DPH si uplatnil odpočítanie dane. Po šiestich mesiacoch sa rozhodol počítač darovať škole v Českej republike. Platiteľ dane je v Českej republike identifikovaný pre DPH z titulu dodávok tovarov formou zásielkového predaja. Odoslanie počítača do Českej republiky zabezpečoval platiteľ dane. V danom prípade nejde o predaj tovaru, ale o jeho darovanie. Pri bezodplatných dodávkach tovaru z tuzemska do iného členského štátu je miesto dodania tovaru v Slovenskej republike. Slovenský platiteľ dane postupuje pri výpočte dane z pridanej hodnoty podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH.

Spresnenie hmotnoprávnych podmienok pri dodaní tovaru s oslobodením od dane (§ 43 ods. 1§ 43 ods. 9) od 1.1.2020


Komentár:

V súlade s novelizovaným znením čl. 138 smernice Rady 2006/1112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa dopĺňa jedna hmotnoprávna podmienka v ustanovení § 43 ods. 1 ZoDPH na uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu, pri ktorej nadobúdateľ tovaru má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte ako je členský štát začatia prepravy tovaru a oznámi ho svojmu dodávateľovi. Druhou hmotnoprávnou podmienkou doplnenou do § 43 ods. 9 ZoDPH na uplatnenie oslobodenia je podanie súhrnného výkazu DPH riadne a včas. V prípade nepodania súhrnného výkazu, alebo ak sú údaje v súhrnnom výkaze nesprávne, nepravdivé alebo neúplné, dodávateľ by mal dostatočne odôvodniť nepodanie súhrnného výkazu, nesprávnosť alebo neúplnosť údajov v súhrnnom výkaze.


Príklad:

Česká spoločnosť, identifikovaná pre DPH v krajine sídla, t.j. v Českej republike objednala od slovenského dodávateľa dodanie tovaru s prepravou zo Slovenskej republiky na územie Poľska. Slovenskému dodávateľovi oznámila identifikačné číslo pre DPH pridelené v Slovenskej republike. Slovenský dodávateľ nemôže oslobodiť dodanie tovaru s prepravou do Poľska v zmysle § 43 ods. 1 ZoDPH.

Zjednotenie pravidiel pri aplikácii tzv. „call-off stock” režimu (§ 8 ods. 4, § 8a, § 11a, § 70 ods. 2 písm. g) a h), § 70 ods. 4 písm. d), § 80 ods. 1 písm. e) až g)ods. 4 písm. f) a § 85kh) od 1.1.2020


Komentár:

Implementáciou smernice Rady (EÚ) 2018/1910 sa zjednocujú pravidlá uplatnenia tzv. call-off stock režimu v členskom štáte začatia prepravy tovaru, ako aj v členskom štáte skončenia prepravy tovaru. Zavádza sa nový § 8a, ktorý stanovuje podmienky uplatnenia režimu call-off stock z pohľadu členského štátu začatia prepravy tovaru, t. j. členskému štátu dodania tovaru.

Podmienky na uplatnenie call-off stock režimu podľa § 8a ZoDPH z pohľadu slovenského dodávateľa, t. j. platiteľa dane usadeného v Slovenskej republike:

 • - tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr až po skončení prepravy, vopred určenej zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom,
 • - platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar nie je usadený v členskom štáte skončenia prepravy,
 • - zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte skončenia prepravy, a dodávateľ pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom,
 • - platiteľ uviedol premiestnenie tovaru v záznamoch podľa § 70 ods. 2 písm. g) ZoDPH,
 • - platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 1 písm. e) identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Pri uplatnení call-off stock režimu je potrebné skúmať aj časové podmienky, konkrétne obdobie uskladnenia tovaru, od skončenia prepravy tovaru v inom členskom štáte do momentu dodania tovaru zdaniteľnej osobe. Ak do 12 mesiacov nedôjde k dodaniu tovaru zdaniteľnej osobe, ktorá je identifikovaná v členskom štáte skončenia prepravy tovaru podľa § 8 ods. 4 ZoDPH sa dodanie považuje za uskutočnené v deň, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov, s výnimkou krádeže a ustanovení § 8a ods. 6 ZoDPH. Uvedená úprava bude vyžadovať sledovanie starnutia zásob, tzv. „ageing zásob” nielen na strane dodávateľa, ale aj u vopred známeho odberateľa.

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, vrátane časového testu platí, že dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 ZoDPH, pričom sa považuje za uskutočnené platiteľom, ktorý tovar odoslal alebo prepravil, alebo na účet ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu.

V súvislosti so zavedením režimu call-off stock pri premiestnení tovaru z územia Slovenskej republiky nadobúda účinnosť aj nové znenie § 11a (Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock), ktoré recipročne vymedzuje podmienky premiestnenia tovaru na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu. Na tovar premiestnený z iného členského štátu do tuzemska podľa podmienok uvedených v § 11a v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa vzťahuje ustanovenie § 11a v znení účinnom do 31. decembra 2019.


Príklad:

Slovenský platiteľ DPH dodá vo februári 2020 svoje výrobky do skladu vopred známeho nemeckého odberateľa, ktorý je identifikovaný pre DPH v Nemecku, pričom poskytol slovenskému platiteľovi IčDPH pridelené v Nemecku. Na základe vzájomnej dohody sa má aplikovať režim call-off stock. V rámci daňovej kontroly správca dane zistil, že slovenský dodávateľ neuviedol v súhrnnom výkaze podľa § 80 ods. 1, písm. e) identifikačné číslo pre daň pridelené nemeckému odberateľovi, premiestnenie podľa § 8 ods. 4 prvej vety sa považuje za uskutočnené a nie je možné aplikovať oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 ZoDPH.

§ 43 ods. 2

Oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet.

Nový dopravný prostriedok je zadefinovaný v § 11 ods. 12. V tuzemsku je dodanie nového dopravného prostriedku vždy oslobodené od dane, ak sa predáva do iného členského štátu, a to bez ohľadu na to, či je predávajúci podnikateľ alebo nie, a bez ohľadu na to, či je kupujúci podnikateľ alebo nie.

Podľa § 3 ods. 5zákona o DPH každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu a tento nový dopravný prostriedok je ňou alebo kupujúcim alebo na ich účet odoslaný alebo prepravený kupujúcemu, je na tento účel zdaniteľnou osobou.

Za zdaniteľnú osobu sa od 1. 5. 2004 považuje každá osoba, ktorá príležitostne predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu. Podmienkou je, že nový dopravný prostriedok musí byť fyzicky dodaný do iného členského štátu.

Každou osobou sa rozumie:

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň v zmysle § 4-6 zákona o DPH (tzv. platiteľ dane),

 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane registrovaná pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH /tzv. nadobúdateľ/,

 • právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou registrovaná pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH (tzv. nadobúdateľ),

 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň v zmysle § 4 - 7 zákona o DPH,

 • akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nepodnikatelia).

Teda každou osobou sa rozumie aj súkromná osoba – občan a právnická osoba, ktorá sa nepovažuje za zdaniteľnú osobu podľa § 3 ods. 4 zákona o DPH, napr. štátne orgány, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, ako aj orgány verejnej moci, ak tieto právnické osoby vykonávajú len činnosti v súvislosti s plnením hlavných úloh, na plnenie ktorých boli zriadené a ich činnosť nenarúša hospodársku súťaž. Tieto osoby sú považované za zdaniteľné osoby len na tento účel z dôvodu, že majú zákonom o DPH zakotvené určité práva, napr. právo na odpočítanie dane z ceny, za ktorú kúpili nový dopravný prostriedok.

Osoby, ktoré nie sú zdaniteľnou osobou (nepodnikatelia) a príležitostne dodajú (predajú) do iného členského štátu nový dopravný prostriedok, nemajú registračnú povinnosť pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona o DPH.

Osoby, ktoré sú zdaniteľnou osobou a príležitostne dodajú z tuzemska do iného členského štátu nový dopravný prostriedok, nezahŕňajú príjem /výnos/ z príležitostného predaja do obratu pre účely registračnej povinnosti podľa § 4 zákona o DPH.

Fyzická osoba – občan, dňa 14. 4. kúpila nákladný automobil od dovozcu automobilov. Dňa 15. 7. sa rozhodla dopravný prostriedok, na ktorom je najazdené 8 000 km predať do Českej republiky. V uvedenom prípade ide o dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu, do ČR. Tento dopravný prostriedok spĺňa definíciu nového dopravného prostriedku, aj keď má najazdených viac ako 6 tis. km, ale v čase jeho dodania do iného členského štátu neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Fyzická osoba sa pre účely zákona o DPH z dôvodu dodania nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu stáva zdaniteľnou osobou, nemá však registračnú povinnosť podľa § 4 zákona o DPH.

a) Ak fyzická osoba – občan, dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu na základe darovacej listiny, potom ide o darovanie a nejde o dodanie nového dopravného prostriedku v zmysle zákona o DPH. U obdarovaného v inom členskom štáte nedochádza k nadobudnutiu nového dopravného prostriedku za protihodnotu. Darca sa v tomto prípade nepovažuje za zdaniteľnú osobu v zmysle § 3 ods. 5 zákona o DPH a obdarovanému z iného členského štátu nevzniká daňová povinnosť z nadobudnutia.

b) Rovnako sa posúdi prípad, keď je dodaný dopravný prostriedok za protihodnotu, avšak má najazdených viac ako 6 000 km a v čase jeho dodania do iného členského štátu už uplynulo 6 mesiacov od jeho 1. uvedenia do prevádzky. Nie je splnená ani jedna z podmienok definície nového dopravného prostriedku.

c) V prípade dodania nového dopravného prostriedku v rámci tuzemska nie je splnená podmienka jeho dodania do iného členského štátu, a preto sa nepoužije špeciálny režim uplatňovania dane.

Dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je vždy oslobodené od dane bez ohľadu na to, kto tento nový dopravný prostriedok dodáva alebo kto ho v inom členskom štáte nadobúda (kupuje), ak je nový dopravný prostriedok fyzicky prepravený alebo odoslaný z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu, a to predávajúcim alebo kupujúcim, alebo na ich účet.

Každá osoba, ak dodáva nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, toto dodanie nezdaní v tuzemsku, a to bez ohľadu na to, aké postavenie má kupujúci – nadobúdateľ v inom členskom štáte, t. j. bez ohľadu na to, či kupujúcim je osoba identifikovaná pre daň alebo osoba neidentifikovaná pre daň (napr. fyzická osoba - občan alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom).

Pri predaji nového dopravného prostriedku do iného členského štátu je dôležité, aby si zmluvné strany dohodli cenu dopravného prostriedku bez dane, nakoľko u predávajúceho ide o dodanie nového dopravného prostriedku, ktoré je oslobodené od dane. Povinnosť platiť daň vždy vzniká v krajine nadobudnutia osobe, ktorá kúpila – nadobudla - nový dopravný prostriedok.

Faktúra pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu

Zákon o DPH v ustanovení § 72 ods.3 osobitne upravuje vyhotovovanie faktúr pre prípady dodania nových dopravných prostriedkov do iného členského štátu, nasledovne:

Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, je povinná vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom bol dodaný nový dopravný prostriedok. Faktúra musí obsahovať náležitosti primerane podľa § 74 a údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12.

Z cit. ustanovenia vyplýva, že aj osoby, ktoré nie sú registrované pre daň v tuzemsku, t. j. občania, zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane a právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania, majú povinnosť pri dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu vyhotoviť pre kupujúceho - nadobúdateľa - faktúru najneskôr do 15 dní od konca mesiaca dodania nového dopravného prostriedku. Faktúru pri dodaní nového dopravného prostriedku je povinná vyhotoviť každá osoba, bez ohľadu na to, komu nový dopravný prostriedok do iného členského štátu dodáva, t. j. bez ohľadu na to, kto je kupujúcim - nadobúdateľom. Faktúra by mala obsahovať:

 • meno a adresu bydliska (napr. ak ide o fyzickú osobu - občana), sídla, resp. miesta podnikania osoby, ktorá dodáva nový dopravný prostriedok do iného členského štátu. Platiteľ dane uvádza na faktúre aj svoje identifikačné číslo pre daň, prípadne aj adresu sídla prevádzkarne platiteľa,

 • meno a adresu bydliska, sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne nadobúdateľa (kupujúceho). Ak si nový dopravný prostriedok objednala u platiteľa dane osoba z iného členského štátu pod svojim identifikačným číslom pre daň, potom platiteľ dane musí na faktúre uviesť aj identifikačné číslo pre daň, pod ktorým si táto osoba tovar objednala,

 • členský štát, do ktorého sa nový dopravný prostriedok dodáva,

 • poradové číslo faktúry,

 • dátum, keď bol nový dopravný prostriedok dodaný,

 • dátum vyhotovenia faktúry,

 • množstvo a druh dodaného nového dopravného prostriedku, údaj o novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods.12 zákona DPH. Z faktúry by malo byť zrejmé, o aký dopravný prostriedok ide (pozemné motorové vozidlo, lietadlo, loď), koľko má najazdených km v čase jeho dodania, koľko času uplynulo od jeho prvého uvedenia do prevádzky ... atď.,

 • cenu nového dopravného prostriedku bez DPH,

 • odkaz na § 43 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, uplatňuje oslobodenie od dane.

Každá osoba, ak predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, má povinnosť uchovávať kópiu faktúry o predaji nového dopravného prostriedku po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k predaju (§ 76 ods. 4). Pri uchovávaní faktúr je povinnosť zaručiť vierohodnosť pôvodu, neporušenie obsahu a čitateľnosť faktúry po celú dobu úschovy.

§ 52zákona o DPH - odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku

Každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, sa považuje za zdaniteľnú osobu (§ 3 ods. 5 zákona o DPH) a má právo na odpočítanie dane:

 • zahrnutej do kúpnej ceny pri kúpe v tuzemsku, alebo

 • ktorú zaplatila pri dovoze z tretieho štátu, alebo

 • ktorú zaplatila pri nadobudnutí tohto nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Ide o daň, ktorú má každá osoba povinnosť platiť v tuzemsku, pri nadobudnutí (kúpe) dopravného prostriedku z iného členského štátu.

Zákon o DPH presne stanovuje, do akej výšky môže byť daň odpočítaná v prípade, keď je dodaný nový dopravný prostriedok do iného členského štátu. Nárok na odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu je najviac do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba platiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň.

Podnikateľ, neplatiteľ dane, kúpil nový dopravný prostriedok, nákladný automobil, v sume 36 000 €, v tom základ dane 30 000 a DPH 6 000 € v mesiaci jún. Nový dopravný prostriedok predal do Českej republiky v mesiaci august v sume 27 500 € bez dane. Aj keď daň z pridanej hodnoty pri jeho nákupe je 6 000 €, nárok na odpočítanie dane má vo výške 5 500 € (27 500x20%).

Právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný.

Za deň dodania nového dopravného prostriedku do iného členského štátu, ktoré je oslobodené od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH, sa v zmysle § 19 ods. 8 zákona o DPH považuje:

 • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný, alebo

 • deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol dovar dodaný.

§ 78zákona o DPH – daňové priznanie

Osoba, ktorá je platiteľom dane, t. j. osoba registrovaná pre daň podľa § 4 až 6 zákona o DPH, pri príležitostnom dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu si uplatňuje právo na odpočítanie dane v čase dodania tohto dopravného prostriedku vo svojom daňovom priznaní podľa § 52 zákona o DPH vtedy, ak jej nevzniklo právo na odpočítanie dane už pri kúpe dopravného prostriedku, napr. pri kúpe osobného automobilu podľa § 49 ods. 6 písm. a) zákona o DPH. Odpočítanie dane si uplatňuje v mesiaci, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný. Platiteľ dane predkladá daňové priznanie podľa § 78 ods.1 zákona o DPH.

Podnikateľ, platiteľ dane, ktorého predmetom činnosti je preprava tovaru, kúpil v tuzemsku od predajcu áut, platiteľa dane, osobný automobil za 36 000 € vrátane DPH dňa 7. 5. Pri jeho kúpe si uplatnil v zmysle § 49 zákona o DPH odpočítanie dane v sume 6 000 €.

Dňa 29. 9. predal nákladný automobil do Českej republiky fyzickej osobe - občanovi. Automobil predal za 19 000 € bez dane. Od prvého uvedenia automobilu do prevádzky uplynuli 4 mesiace a najazdené na ňom bolo 7 000 km. Automobil spĺňa definíciu nového dopravného prostriedku (§ 11 ods.12 zákona o DPH), nakoľko je splnená podmienka, že od jeho prvého uvedenia do prevádzky v čase jeho dodania do iného členského štátu neuplynulo 6 mesiacov.

Podnikateľ vyhotovil faktúru 2. 10., v ktorej o. i. uviedol, že ide o dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 ods. 2 zákona o DPH. Tento predaj uvedie v daňovom priznaní /§ 78 ods. 1 zákona o DPH/ za zdaňovacie obdobie október (vzhľadom na deň dodania tovaru podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH), ako plnenie oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane podľa § 43 zákona o DPH. Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku si neuplatní podľa § 52 zákona o DPH, nakoľko si uplatnil odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH pri jeho kúpe.

Ak nový dopravný prostriedok dodáva do iného členského štátu osoba (dodávateľ, resp. predávajúci), ktorá je platiteľom dane, osobe (kupujúci, resp. odberateľ), ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, potom platiteľ dane (dodávateľ) je povinný údaje o predaji nového dopravného prostriedku uvádzať okrem daňového priznania aj do súhrnného výkazu . V tomto prípade je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz v zmysle § 80 zákona o DPH bez ohľadu na to, či dodáva - predáva nový dopravný prostriedok príležitostne alebo jeho predmetom podnikania je predaj dopravných prostriedkov, nakoľko dodáva do iného členského štátu nový dopravný prostriedok, ktorý je oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH.

Ak fyzická osoba, platiteľ dane príležitostne dodáva nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, pričom tento nový dopravný prostriedok si kúpila na súkromné účely /teda nie za účelom podnikania/, pri predaji tohto dopravného prostriedku uplatňuje právo na odpočítanie dane podľa § 52 zákona o DPH v daňovom priznaní podanom v zmysle § 78 ods. 6 zákona o DPH. Na faktúre vyhotovenej pre kupujúceho podľa § 72 ods. 4 zákona o DPH predávajúci neuvedie svoje identifikačné číslo pre daň (§ 72 ods. 2 písm. a) zákona o DPH), nakoľko dodáva nový dopravný prostriedok ako fyzická osoba - občan.

Osoba, ktorá nie je platiteľom dane (neregistrovaná pre daň), ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane v daňovom priznaní v zmysle § 78 ods. 6 zákona o DPH. Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania.

Zákon o DPH neupravuje lehotu na podanie daňového priznania zdaniteľnou osobou podľa § 3 ods. 5 zákona o DPH, ktorá si uplatňuje odpočítanie dane (vrátenie dane) podľa § 52 zákona o DPH. Zákon o DPH však vymedzuje, že právo odpočítania dane môže byť uplatnené len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný. Ak zdaniteľná osoba dodatočne zistí, že uviedla nesprávne údaje v daňovom priznaní, môže podať dodatočné daňové priznanie. Každá osoba, ktorá nie je platiteľom dane a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu pri uplatnení práva odpočítania dane podľa § 52 zákona o DPH, podáva daňové priznanie ako zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona o DPH.

Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7zákona o DPH, taktiež nie je platiteľom dane. Pri príležitostnom dodaní nového dopravného prostriedku do iného členského štátu si uplatňuje právo na odpočítanie dane samostatne v daňovom priznaní podanom v zmysle § 78 ods. 6 zákona o DPH. Právo odpočítania dane si môže uplatniť za mesiac, v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný.

§ 43 ods. 3

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, odoslaného alebo prepraveného z tuzemska do iného členského štátu kupujúcemu predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet, ak kupujúci je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu a nie je identifikovaná pre daň, a ak povinnosť platiť spotrebnú daň vzniká kupujúcemu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru.

Ak platiteľ dodá tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani (napr. cigarety), osobe do iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, je takéto dodanie oslobodené od dane za podmienky, že spotrebnú daň platí kupujúci (viď § 11 ods. 5).

§ 43 ods. 4

Oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania (§ 8 ods. 4), ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane podľa odseku 1.

Ak tuzemský platiteľ premiestňuje svoj tovar do iného členského štátu (nemá ešte určeného odberateľa) za účelom jeho následného predaja na území iného ČŠ, považuje sa toto premiestnenie za oslobodené plnenie za podmienky, že tuzemský platiteľ má v členskom štáte, kde premiestňuje svoj tovar, pridelené IČ DPH a prizná tam daň z premiestnenia tohto tovaru. Následne po priznaní dane v členskom štáte premiestnenia tovaru a odpočítania dane, ak tento tovar ďalej dodá v tomto členskom štáte, uplatní k cene daň tohto štátu.

(bližšie viď príklad k § 11 ods. 8 – zrkadlový príklad)

Ak by platiteľ dane nebol identifikovaný pre DPH v členskom štáte, do ktorého premiestňuje tovar za účelom podnikania v tomto členskom štáte, nemohlo by ísť o dodávku oslobodenú od dane. Následne, ak by platiteľ dane používal v inom členskom štáte tovar, ktorý do tohto členského štátu premiestnil za účelom podnikania v tomto členskom štáte, musí sa oboznámiť s predpismi o DPH platnými v tomto členskom štáte, aby zistil, či nie je povinný registrovať sa za platiteľa dane, napr. z titulu, že v členskom štáte, do ktorého premiestnil svoj tovar, vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane v tomto členskom štáte.

Slovenský platiteľ dane premiestňuje svoj tovar do skladu umiestneného v Rakúsku na účely podnikania v Rakúsku. Slovenský platiteľ dane je v Rakúsku identifikovaný pre DPH, keďže v Rakúsku vykonáva ekonomickú činnosť. Premiestnenie tovaru slovenským platiteľom dane do Rakúska sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu a je oslobodené od dane. Použitie premiestneného tovaru z územia Slovenskej republiky sa zdaní slovenským platiteľom dane v Rakúsku ako nadobúdateľom tovaru v Rakúsku rakúskou sadzbou dane z pridanej hodnoty. Slovenský platiteľ dane podá v tuzemsku daňové priznanie a súhrnný výkaz, v ktorých uvedie premiestnenie tovaru oslobodené od dane do Rakúska.

Zákon o DPH v § 8 ods. 4 písm. a) až i) vylučuje z dodania tovaru za protihodnotu prípady premiestnenia tovaru z tuzemska do iného členského štátu, kedy platiteľ dane nevykazuje takéto premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze a nie je povinný vyhotoviť doklad o premiestnení tovaru (faktúru od 1. 1. 2013). Ide o premiestnenie tovaru:

a) na účel jeho inštalácie alebo montáže dodávateľom alebo na jeho účet v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru;

Slovenský platiteľ dane prepravil dňa 20. 2. do Rakúska stroj, ktorý má dodať rakúskemu podnikateľovi spolu s jeho inštaláciou s miestom dodania v Rakúsku. Premiestnenie stroja do Rakúska nie je považované za dodanie tovaru za protihodnotu. Pri dodaní tovaru s inštaláciou je miesto jeho dodania v tom členskom štáte, kde je tovar inštalovaný. Keďže miesto dodania stroja s inštaláciou je v Rakúsku, slovenský platiteľ dane nemusí zo samotného premiestnenia stroja do Rakúska vyhotoviť faktúru a nemusí premiestnenie tovaru uvádzať v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku. Platiteľ dane vyhotoví faktúru z dodania tovaru s inštaláciou s miestom dodania v Rakúsku, ak osobou povinnou platiť daň v Rakúsku je príjemca tovaru, podľa § 71 - 74 zákona o DPH.

b) na účel zásielkového predaja tovaru zdaniteľnou osobou v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru;

Slovenský platiteľ dane zasiela tovar súkromným osobám do ČR a je v ČR registrovaný pre DPH z dôvodu, že dosiahol limit pre zásielkový predaj určený v ČR. Premiestnenie tovaru z tuzemska do ČR za účelom dodania tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v ČR sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku. Miesto dodania tovaru v danom prípade je v ČR a dodanie tovaru bude zdanené sadzbou dane platnou v ČR.

c) na účel dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí alebo vlakov počas osobnej dopravy na území Európskej únie;

Platiteľ dane prevádzkuje vlakovú dopravu na trase Bratislava – Hamburg a späť. Počas osobnej dopravy predáva cestujúcim tovar (cigarety, minerálka, a pod.). Dodanie tovaru vo vlaku počas celej dopravy, ktorá začala v Bratislave, podlieha sadzbe dane platnej v tuzemsku. Pri ceste tam a späť sa cesta späť považuje na účely určenia miesta dodania tovaru za samostatnú dopravu. To znamená, že ak počas osobnej dopravy z Hamburgu do Bratislavy platiteľ dane predáva cestujúcim tovar, tento podlieha sadzbe dane platnej v Nemecku. Tovar, ktorý platiteľ dane premiestňuje z tuzemska za účelom jeho predaja počas vlakovej dopravy, sa nepovažuje za samostatné dodanie tovaru za protihodnotu, a platiteľ dane neuvádza premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku.

d) určeného na vývoz tovaru do tretích štátov;

Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 10. 2012 v § 8 ods. 4 písm. d) zákona o DPH vypúšťajú slová „ak sa colné konanie o vývoze tovaru uskutočnilo v tuzemsku”. Z uvedeného vyplýva, že ak platiteľ dane premiestňuje tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu za účelom jeho dodania do miesta určenia v treťom štáte, premiestnenie tovaru do iného členského štátu sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku.

Platiteľ dane uzatvoril zmluvu na dodanie nábytku s podnikateľom so sídlom vo Švajčiarsku. Zo zmluvy vyplýva, že platiteľ dane zabezpečí prepravu tovaru do Rakúska, v ktorom sa uskutoční colné konanie o vývoze tovaru do Švajčiarska. Platiteľ dane premiestnil tovar do Rakúska dňa 15. 10., kde bol tovar uskladnený v colnom sklade a následne mal byť prepravený do tretieho štátu. Premiestnenie tovaru do Rakúska sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu a platiteľ dane neuvádza premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku. Podľa § 19 ods. 9 zákona o DPH sa za deň dodania tovaru do miesta určenia v treťom štáte považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení, alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. Tovar bol prepravený do tretieho štátu 29. 10. a v tento deň bol colným úradom výstupu v Rakúsku potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie. Platiteľ dane uviedol dodanie tovaru do miesta určenia v treťom štáte v daňovom priznaní podanom za október. Okrem toho musí platiteľ dane preukázať prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia EÚ, a dokladom o preprave tovaru.

e) určeného na dodanie tovaru do iného členského štátu touto zdaniteľnou osobou, ak dodanie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, bude oslobodené od dane;

Slovenský platiteľ dane dodáva tovar nemeckému podnikateľovi identifikovanému pre DPH v Nemecku. V Českej republike sa tovar preloží z nákladného auta na loď. Z Českej republiky bude tovar dodaný do Nemecka. Premiestnenie tovaru zo Slovenskej republiky do Českej republiky sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, keďže je splnená podmienka uvedená v § 8 ods. 4 písm. e) zákona o DPH, ktorou je oslobodenie dodania tovaru z Českej republiky do Nemecka od dane z pridanej hodnoty. Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru (do 31. 12. 2012 doklad o premiestnení tovaru do Českej republiky) a nemusí premiestnenie tovaru uvádzať v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku.

f) na účel ocenenia tovaru alebo na účel prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných činností fyzicky vykonaných na tomto tovare pre túto zdaniteľnú osobu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava, za predpokladu, že sa tejto osobe tovar po skončení operácií vráti do tuzemska;

S účinnosťou od 1. 10. 2012 sa za dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku nepovažuje ani premiestnenie tovaru vo vlastníctve platiteľa dane z tuzemska do iného členského štátu za účelom jeho ocenenia, ak sa platiteľovi dane tovar po jeho ocenení vráti do tuzemska.

Slovenský platiteľ dane zasiela tovar na opravu do ČR, ktorú vykoná český podnikateľ identifikovaný pre daň v ČR. Opravený tovar sa vráti slovenskému platiteľovi dane do tuzemska. Slovenský platiteľ dane nemusí vyhotoviť faktúru a nemusí premiestnenie uvádzať v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku. Český podnikateľ fakturuje slovenskému platiteľovi dane vykonané práce v cene bez DPH a slovenský platiteľ dane vykoná samozdanenie prijatej služby v tuzemsku.

g) na dočasné použitie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, na účel dodania služieb touto zdaniteľnou osobou;

Platiteľ dane poskytuje na území Nemecka stavebné práce pre nemeckého podnikateľa. Z tuzemska premiestnil stavebné mechanizmy do Nemecka, ktoré používa pri poskytovaní stavebných prác. Premiestnenie stavebných mechanizmov nie je povinný uviesť v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze z dôvodu, že dočasné použitie mechanizmov v Nemecku, ktoré sa späť vrátia do tuzemska, sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku.

h) na dočasné použitie na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov na území iného členského štátu, v ktorom by sa dovoz toho istého tovaru z územia tretieho štátu považoval za prepustený do režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla;

Platiteľ dane sa má zúčastniť výstavy výrobcov vína, ktorá sa bude konať v Nemecku. Za týmto účelom prepraví do Nemecka víno, ktoré chce propagovať na tejto výstave. Premiestnenie vína na výstavu do Nemecka sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku. Ak by sa víno neprepravilo späť do tuzemska po skončení výstavy, ale by sa predalo v Nemecku, prestala by platiť podmienka uvedená v § 8 ods. 4 písm. h) zákona o DPH a platiteľ dane by musel v zmysle § 8 ods. 5 zákona o DPH priznať dodanie tovaru za protihodnotu.

i) na účel dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodania elektriny a dodania tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f);

Ak sa niektorá z podmienok uvedených v § 8 ods. 4 písm. a) až i) zákona o DPH, ktoré sú predpokladom toho, že premiestnenie tovaru do iného členského štátu sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu, nebude plniť, uskutoční sa dodanie tovaru za protihodnotu, a to v okamihu, kedy sa niektorá z týchto podmienok prestane plniť.

Slovenský platiteľ dane zasiela v októbri tovar na účel jeho spracovania do Nemecka. Na základe uzavretej zmluvy mal byť tovar spracovaný v mesiaci november 2012 nemeckým podnikateľom identifikovaným pre daň v Nemecku. Tovar sa mal vrátiť slovenskému platiteľovi dane do tuzemska do konca novembra. Vzhľadom na to, že v mesiaci november 2012 získal slovenský platiteľ dane zákazníka v Poľsku pre tovar spracovávaný v Nemecku, rozhodol sa, že tovar priamo po jeho spracovaní dodá poľskému podnikateľovi. Tovar bol spracovaný podľa dohody v mesiaci november a poskytovanie služby bolo ukončené 20. novembra. Vzhľadom na to , že sa tovar nevrátil po jeho spracovaní do tuzemska, nesplnila sa podmienka uvedená v § 8 ods. 4 písm. f) zákona o DPH. Okamihom, kedy sa prestala plniť uvedená podmienka, považuje sa premiestnenie tovaru do Nemecka za dodanie tovaru za protihodnotu. Slovenský platiteľ dane musí za zdaňovacie obdobie november, príp. za IV.Q. priznať premiestnenie tovaru do Nemecka na účel jeho spracovania v daňovom priznaní podanom v tuzemsku. Premiestnenie tovaru na účel spracovania v Nemecku môže byť oslobodené od dane len za podmienky, že slovenský platiteľ dane je identifikovaný pre daň v Nemecku. Miestom následného dodania spracovaného tovaru pre poľského podnikateľa je Nemecko a slovenský podnikateľ vykonáva v Nemecku činnosť, ktorá je predmetom dane v Nemecku.

Ak platiteľ dane premiestňuje tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu za účelom vykonania spracovateľských operácií na tovare, a na vykonaní spracovateľských operácií sa zúčastňujú viacerí podnikatelia v inom členskom štáte, pokiaľ sa po skončení všetkých operácií vráti tovar zdaniteľnej osobe do tuzemska, neuplatní sa ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o DPH.

§ 43 ods. 5

Od 1. 10. 2012

Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4

a) kópiou faktúry,

b) dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ poštovým podnikom, alebo kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ osobou inou ako poštovým podnikom; ak platiteľ takú kópiu dokladu o preprave tovaru nemá, prevzatie tovaru v inom členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom,

c) potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ; toto potvrdenie musí obsahovať

1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,

2. množstvo a druh tovaru,

3. adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,

4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,

5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru, a

d) inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: