Input:

Komentár k ZDPH § 53a

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.2 Komentár k ZDPH § 53a

Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 53a

(1) Ak platiteľ uplatnil odpočítanie dane zo služby vykonanej na investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), pri nadobudnutí ktorého neuplatnil odpočítanie dane, a táto služba viedla k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku, je povinný opraviť odpočítanú daň z tejto služby v zdaňovacom období, v ktorom tento investičný majetok dodá na svoju osobnú spotrebu, na osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo dodá investičný majetok bezodplatne.

(2) Odpočítanú daň zo služby vykonanej na investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. a) platiteľ opraví vo výške, ktorá sa vzťahuje na obdobie, ktoré sa začína kalendárnym mesiacom, v ktorom platiteľ tento investičný majetok dodal podľa odseku 1, a končí sa uplynutím 60. kalendárneho mesiaca od uplatnenia odpočítania dane. Odpočítanú daň zo služby vykonanej na investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 písm. b) platiteľ opraví vo výške, ktorá sa vzťahuje na obdobie, ktoré sa začína kalendárnym mesiacom, v ktorom platiteľ tento investičný majetok dodal podľa odseku 1, a končí sa uplynutím 240. kalendárneho mesiaca od uplatnenia odpočítania dane. Pri oprave odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane zo služby vykonanej na investičnom majetku.

Zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň zo služby vykonanej na investičnom majetku (§ 53a) od 1.1.2020


Komentár:

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ (C-322/99) sa s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádza mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku platiteľa dane, pri nadobudnutí ktorého platiteľ dane neuplatnil odpočítanie dane. Povinnosť opraviť odpočítanú daň bude len z tých služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku, v prípade keď predmetný investičný majetok dodá na svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo ho dodá bezodplatne. Investičným majetkom sa na účely opravy odpočítanej dane zo služby v zmysle § 53a ZoDPH považujú:

  • - hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 EUR a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok – obdobie na opravu

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: