Input:

Príklad - § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH - Uplatnenie práva na odpočítanie dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.59 Príklad - § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH - Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, platiteľ dane môže odpočítať daň, ktorá je voči nemu uplatnená iným platiteľom dane v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dane dodané. Platiteľ dane si môže odpočítať daň, ak daň voči nemu uplatnil jeho dodávateľ – platiteľ dane v tuzemsku, dodávateľovi vznikla daňová povinnosť (dňom dodania tovaru alebo dňom dodania služby) a prijatý tovar alebo službu platiteľ dane použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH daňová povinnosť vzniká aj pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby. Na to, aby sa daň stala splatnou z platby vopred, je potrebné, aby všetky príslušné prvky udalosti, ktorou vzniká daňová povinnosť, teda budúce dodanie tovaru alebo budúce poskytnutie služby, boli známe už v momente zaplatenia preddavku. Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť vznikne len v tom prípade, ak sa platba vzťahuje na konkrétnu dodávku tovaru alebo na konkrétne poskytnutie služby. Platiteľovi dane, ktorý poskytol dodávateľovi tovaru alebo služby – platiteľovi dane platbu pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká právo na odpočítanie dane v momente, kedy pri prijatej platbe vznikla dodávateľovi tovaru alebo služby daňová povinnosť.

Časové podmienky pre uplatnenie práva na odpočítanie dane - § 51 zákona o DPH, väzba na § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH :

Platiteľ dane vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) zákona o DPH najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru alebo dovozný doklad. To znamená, že ak platiteľ dane má k dispozícii faktúru alebo dovozný doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, môže sa rozhodnúť, v ktorom zdaňovacom období si uplatní právo na odpočítanie dane, pričom najskôr môže odpočítať daň v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, t.j. december alebo IV. štvrťrok príslušného kalendárneho roka. V prípade posledného zdaňovacieho obdobia kalendárneho roka, ak má platiteľ do lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie faktúru alebo dovozný doklad, môže uplatniť odpočítanie dane len za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka. Ak platiteľ dane nemá faktúru alebo dovozný doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane faktúru alebo dovozný doklad.

Ak platiteľ dane nevykoná odpočítanie dane v niektorom zo zdaňovacích období príslušného kalendárneho roka počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, po posledné zdaňovacie obdobie príslušného kalendárneho roka, jeho právo na odpočítanie dane nezaniká. Môže si ho uplatniť v nasledujúcom období, a to


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: