Input:

Príklad -§ 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH- Uplatnenie práva na odpočítanie dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.60 Príklad -§ 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH- Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Ing. Ivana Glazelová

Platiteľ dane môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH, ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 7, 9 až 12 zákona o DPH. Platiteľ dane si môže odpočítať daň v prípadoch, kedy mu vzniká daňová povinnosť pri tovare alebo službe z dôvodu, že je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 7, 9 až 12 zákona o DPH. V týchto prípadoch daňová povinnosť nevzniká dodávateľovi, ale príjemcovi tovaru alebo služby, a to dňom dodania tovaru alebo služby. K fakturovanej cene tovaru alebo služby príjemca tovaru alebo služby uplatní 20% daň. Dňom vzniku daňovej povinnosti vzniká platiteľovi dane právo na odpočítanie dane. Odpočítať daň môže len platiteľ dane, právo na odpočítanie dane nevzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je platiteľom dane ani osobe registrovanej pre daň podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH vzniká aj pri prijatí platby na dodanie tovarov a služieb, a to v rozsahu prijatej platby. Ak zdaniteľná osoba, príjemca tovaru alebo služby, má problém so zistením, kedy dodávateľ prijal platbu, je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosti deň, keď príjemca tovaru alebo služby zaplatil za tovar alebo službu ešte pred ich dodaním. Osoba povinná platiť daň, príjemca tovaru, vypočíta daň podľa vzorca: suma platby x 20 %, resp. 10% sadzba DPH. Platiteľ dane môže odpočítať ním uplatnenú daň z vyššie uvedených tovarov alebo služieb, pri ktorých je povinný platiť daň za predpokladu, že tovar alebo službu prijme na účely uskutočňovania svojich zdaniteľných obchodov, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Uplatnenie práva na odpočítanie dane (§ 51 zákona o DPH)

§ 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH. Podmienkou pre uplatnenie práva na odpočítanie dane platiteľom uplatnenej z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 4, 7, 9 až 12 zákona o DPH je skutočnosť, že má daň zaznamenanú v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH. Platiteľ dane nie je povinný mať faktúru k dispozícii v tom zdaňovacom období, kedy si uplatňuje odpočítanie dane, ale má mať túto daň uvedenú v záznamoch podľa § 70 zákona o DPH, aby existoval dôkaz o prijatí tovaru alebo služby a hodnote prijatého tovaru alebo služby.

§ 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH - Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve

Novelou zákona č. 268/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 1.1.2016 rozšíril mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na:

1. dodanie stavebných prác,

2. dodanie stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy ( § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH),

3. dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F podľa osobitného predpisu

Pozn.: Miesto dodania tovaru s montážou alebo inštaláciou je v tom štáte, kde sa montáž tovaru alebo inštalácia tovaru fyzicky uskutočňuje a daňová povinnosť vzniká dňom, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Ak je inštalácia alebo montáž prácou, resp. výkonom uvedeným v kóde 41 až 43 CPA, platiteľ dane na celé plnenie, t.j. aj na samotné dodanie tovaru, uplatní prenos daňovej povinnosti.

Prenos daňovej povinnosti pri uvedených službách a tovaroch sa zaviedol na základe článku 199 písm. a) smernice 2006/112/ES o DPH.

Stavebné práce, ktoré podliehajú prenosu daňovej povinnosti, nie sú menovite vymenované v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

V zákone je uvedený odkaz na osobitný predpis, ktorým je Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) č. 3696/93.

Konkrétne ide o stavebné práce uvedené v sekcii F (kód 41 – 43). Do sekcie F patria budovy a výstavba budov – kód 41 CPA, stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb- kód 42 CPA, špecializované stavebné práce – kód 43.

Stavebné práce, ktoré sú vymenované v sekcii F nie sú dostatočne podrobné na to, aby dávali poskytovateľom stavebných prác jasnú a zreteľnú odpoveď, kedy ich práce patria alebo nepatria pod mechanizmus prenosu daňovej povinnosti.

Sekcia F - Stavby a stavebné práce

Divízie :

41 – Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na stavbe bytových a nebytových budov – nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)

42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice, práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb)

43 – Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce).

Poznámka : Podľa praktických skúseností vyplývajúcich z uplatňovania prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v sektore stavebníctva v iných členských štátoch sa z pohľadu zatrieďovania ako najviac problémové ukazujú prípady prác, ktoré sa svojim charakterom môžu viazať na divíziu 43 alebo na divíziu 33 klasifikácie CPA. Ide o práce typu inštalácie, opravy alebo údržby rôznych zariadení pevne spojených s budovou.

Stavebné práce výhradne zaradené do divízií 41 až 43 klasifikácie CPA, napríklad :

- Prenájom lešenia zahŕňajúci jeho postavenie a demontáž (CPA 43) - Prenájom lešenia s montážou a demontážou je stavebná práca sama o sebe a nezáleží, kde montáž alebo demontáž lešenia prebieha. Kód 43.99.20 klasifikácie CPA obsahuje aj samostatnú stavbu a demontáž lešenia a pracovných plošín. Pracovná plošina tu nie je chápaná v zmysle mobilnej pracovnej plošiny na aute.

- Uvedenie kotla do prevádzky alebo vyradenie z prevádzky v rámci inštalácie kúrenia (CPA 43) Ide o službu spustenia alebo vyradenia kotla z prevádzky, ktorá je poskytnutá v rámci inštalácie kúrenia, teda ide o službu, ktorá je súčasťou služby inštalácie kúrenia a sleduje tak daňový režim hlavnej služby.

- Dodanie a montáž okenných žalúzií (CPA 43) - Pri samostatnej výmene lamiel vertikálnych žalúzii (divízia 95 CPA) sa neuplatní prenos daňovej povinnosti..

- Dodanie hasiaceho prístroja s montážou (CPA 43) - Stavebnou prácou, na dodanie ktorej sa uplatní prenos daňovej povinnosti, je dodanie hasiaceho prístroja s montážou, kde je montáž chápaná tak, že je pevne k budove pripevnený držiak na hasiaci prístroj. Samotná výmena hasiaceho prístroja bez inštalácie držiaku k budove nie je stavebnou prácou s prenosom daňovej povinnosti.

Plnenia, ktoré nie sú stavebnou prácou zaradenou v sekcii F klasifikácie CPA, napríklad :

- Servis – prehliadka, vyskúšanie funkčnosti kotlov, uvedenie do prevádzky alebo z prevádzky (CPA 71) - Ide o samostatnú službu overenia funkčnosti kotla a jeho spustenie (uvedenie) do prevádzky.

- Servis a údržba dverových zatváračov v rámci stavebného objektu (CPA 81) - Ide o servis a údržbu dverových zatváračov, ktorá je vykonávaná v rámci správcovskej údržby.

Finančná správa SR prostredníctvom svojho webového portálu aktualizuje a dopĺňa bližšie vysvetlenie k jednotlivým stavebným prácam, ktoré patria pod prenos daňovej povinnosti, sú to metodické usmernenia, pokyny a oznámenia, ktoré uvádzajú prehľad stavebných prác, ktoré patria a ktoré nepatria do kódov 41 až 43), napriek tomu sú poskytovatelia stavebných prác často v situáciách kedy v čase uskutočnenia plnenia nemajú na základe poskytnutej informácie z FR SR právnu istotu, že práve nimi poskytnuté plnenie patrí do kódov 41 až 43 CPA, nakoľko existujú určité plnenia (stavebné práce), pri ktorých je veľmi náročné posúdiť, či dané plnenie patrí alebo nepatrí do niektorého z kódov 41 až 43 CPA.

Taktiež dochádza ku situáciám kedy sa dodávateľ stavebných prác pri posudzovaní druhu stavebných prác rozchádza s názorom odberateľa o zaradení týchto prác do CPA. Taktiež v praxi dochádzalo, že dodávateľ stavebných prác z opatrnosti uplatní DPH na výstupe namiesto prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.

Je však potrebné upozorniť, že podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň (DPH), je povinná zaplatiť túto daň (DPH).

Na druhej strane ak je táto DPH uvedená dodávateľom neoprávnene, dodávateľ spôsobí problém svojmu odberateľovi, ktorému správca dane neuzná odpočet dane z prijatých stavebných prác, a to celkom legitímne s odvolaním sa na rozsudok Súdneho dvora.

Nakoľko z rozsudkov Súdneho dvora vyplýva, zásada daňovej neutrality nebráni tomu, aby bolo príjemcovi služieb odňaté právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, ktorú bez právneho dôvodu zaplatil poskytovateľovi služieb na základe nesprávne vystavenej faktúry.

Osoby povinné platiť daň pri dodaní stavebných prác – zavedenie právnej istoty (1.1.2017)

Z dôvodu zavedenia právnej istoty pre odberateľa v § 69 (Osoby povinné platiť daň správcovi dane) bol doplnený nový odsek (17) novelou č. 297/2016 Z.z.s účinnosťou od 1.1.2017 v znení - Ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa odseku 12 písm. j) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň.

Ak dodávateľ na základe odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie na faktúre informáciu “prenesenie daňovej povinnosti“, príjemca plnenia (platiteľ dane) sa stáva osobou povinnou platiť DPH.“

Prenos daňovej povinnosti je pre odberateľa záväzný, ak dodávateľ na faktúre uvedie slovnú informáciu “prenesenie daňovej povinnosti“. Odberateľ na základe tejto informácie uplatní DPH na prijatú stavebnú prácu. Za prenos daňovej povinnosti je zodpovedný dodávateľ stavebných prác.

Prenos daňovej povinnosti však dodávateľ musí vedieť preukázať, a to na základe akých skutočností odôvodnene predpokladal, že uskutočnil stavebnú prácu patriacu do kódu 41, 42 alebo 43 CPA.

Prenos daňovej povinnosti nemôže byť akceptovaný správcom dane vtedy, ak pôjde o službu, ktorá je explicitne uvedená v CPA pod iným kódom, ako je 41 až 43 CPA. Iba v situácii, kedy nie je možné s istotou identifikovať službu, je platiteľ dane oprávnený použiť postup podľa § 69 ods. 17 Zákona o DPH.

Povinnosť uvádzať plnenia v stavebníctve aj v KV

Do 31.12.2016 dodávateľ v KV neuvádzal plnenia v stavebníctve, ktoré podliehajú prenosu daňovej povinnosti. Za zdaňovacie obdobie po 1.1.2017 je dodávateľ už povinný uvádzať tieto plnenia.

Doplnené ustanovenie v § 78a ods. 2 písm. a) zákona o DPH (KV).

Novelou zákona o DPH sa doplnilo, že platiteľ dane, ktorý dodá stavebné práce vrátane dodania stavby alebo jej časti ( § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH), ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) alebo dodá tovar s montážou alebo inštaláciou a táto montáž a inštalácia patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH, má povinnosť uviesť vyhotovenú faktúru za predmetné zdaniteľné obchody v kontrolnom výkaze v časti A.2., aj keď tieto dodávky v daňovom priznaní neuvádza.

Dodávateľ nie je povinný uvádzať dodania s prenosom daňovej povinnosti v daňovom priznaní. V daňovom priznaní uvádza plnenia v stavebníctve príjemca tejto služby, v KV príjemca plnení naďalej uvádza údaje o prijatom plnení v stavebníctve v časti B.1.

Podmienky prenosu

Prenos daňovej povinnosti sa môže vzťahovať len na prípady, ak je poskytovateľ platiteľom dane a príjemca je tiež platiteľom dane (dodávateľ aj odberateľ sú registrovaní podľa § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 Zákona o DPH).

Keďže ide o tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti, miesto dodania musí byť v tuzemsku.

Dodávateľ stavebných prác preto posudzuje či poskytnutá služba je skutočne s miestom v tuzemsku.

Stavebné práce, ktoré sú uvedené v kódoch 41 až 43 CPA sú vlastne v podstate všetky službami spojenými s nehnuteľnosťou, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH (miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza) a teda ak budú súvisieť s nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR, budú podliehať prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH za predpokladu, že dodávateľ aj príjemca sú registrovaní ako platitelia dane.

V § 69 ods. 12 písm. ) je uvedené, že prenos daňovej povinnosti sa uplatní aj na stavby alebo časti stavby dodané na základe zmluvy podľa § 8 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH (zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy).

Poznámka : Členské štáty môžu odovzdanie určitých stavebných prác považovať za dodanie tovaru (článok 199 ods. 1 písm. a) smernice o DPH) a SR využila túto možnosť a do § 8 ods. 1 zákona o DPH zaradila dodanie stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy.

Ak je cieľom poskytnutých plnení činnosť spočívajúca vo vytváraní stavby, ktorej výsledkom je vyhotovenie diela, ktoré predtým neexistovalo, malo by ísť o uzatvorenie zmluvy o dielo (podstatou zmluvy je odovzdanie stavby, ktorá predstavuje konečný výsledok stavebných prác), a ak je podstatou zmluvy nadobudnutie vlastníctva, ide zvyčajne o predaj, nemalo by ísť o dodanie stavby na základe zmluvy o dielo, ale o prevod práva nakladať s nehnuteľnosťou ako vlastník.

§ 19 ods. 1 zákona o DPH - Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: