Input:

Príklady ku komentáru § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1 Príklady ku komentáru § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až e). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak

a) je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí,

b) sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí,

c) platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary,

d) sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu,6a) za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; táto výnimka sa nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby,

e) sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

(5) Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.

(6) Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

(7) Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, dňom vzniku daňovej povinnosti je

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo

b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

(9) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.

(10) Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov6aa) dodaných na trh spolu s tovarom vzniká platiteľovi, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, a to posledným dňom príslušného kalendárneho roka z rozdielu medzi celkovým počtom zálohovaných obalov, ktoré spolu s tovarom ako prvý uviedol na trh v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku, a celkovým počtom týchto zálohovaných obalov, ktoré sa mu vrátili z trhu v tuzemsku v príslušnom kalendárnom roku; ak je rozdiel v príslušnom kalendárnom roku záporný, uvedie sa základ dane a výška dane v záznamoch podľa § 70 a v daňovom priznaní so záporným znamienkom. Platiteľ, ktorý v kalendárnom roku dodáva zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré uvádza na trh v tuzemsku ako prvý, a ktorý dodáva aj zálohované obaly spolu s tovarom, ktoré neuvádza na trh v tuzemsku ako prvý, nemôže uplatniť záporný rozdiel v daňovom priznaní. Základom dane je súčin zisteného rozdielu podľa prvej vety a výšky zálohy za zálohovaný obal určenej osobitným predpisom,6ab) ktorá je platná posledný deň príslušného kalendárneho roka, znížený o daň.


Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Pričom dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru – odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky. je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi. Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar vzťahuje. Výnimkou je ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí. V prípade, že platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, považujú sa tieto tovary za dodané dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. Ak sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí. Za čiastkové dodanie tovaru sa považuje také dodanie tovaru, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi. Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Ak sa dodanie služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje. Výnimkou je ak je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávanú službu za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie služby neskončí. Ale v prípade ak služba s miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, (miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň; ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava) pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí. Alebo ak sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi elektronické služby osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu (Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.) za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná. Táto výnimka sa však nevzťahuje na opakovane poskytované elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu s nimi poskytované elektronické služby, ak daň z týchto služieb je povinný platiť príjemca služby. Za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie služby sa považuje dodanie rovnakého druhu služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak je platba prijatá pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Pri takomto obstaraní služby vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu. A ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná. Deň dodania služby sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Pri takomto obstaraní služby je povinný platiť daň príjemca služby. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.


Slovenský dodávateľ má uzavretú kúpnu zmluvu, na základe ktorej pre kupujúceho odovzdáva auto prepravcovi 10. augusta 2017. Dopravca odovzdá auto kupujúcemu 14. augusta 2017. Potom deň 14. augusta 2017 je deň vzniku daňovej povinnosti, pretože prevzatím tovaru kupujúci nadobudne právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Zároveň si u prepravnej spoločnosti, platiteľa dane, objednal, prepravu tohoto tovaru z Bratislavy do Liptovského Mikuláša. Preprava sa začala 10. augusta 2017 a dňa 14. augusta 2017 bola preprava ukončená. Potom prepravnej spoločnosti vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby (ukončenia prepravy), t.j. 14. augusta 2017.

Pričom kúpna zmluva je jednou zo základných zmlúv, s ktorou sa stretneme v rámci obchodných vzťahov. Kúpna zmluva je upravená hlavne na základe Občianskeho zákonníka § 588 a nasl. alebo na základe Obchodného zákonníka § 261 a § 262, prípadne § 409. Rozdielna úprava závisí od skutočnosti, či je kúpna zmluva uzatváraná medzi fyzickými alebo právnickými osobami. V prípade, že sa uzatvára medzinárodná kúpna zmluva, upravuje sa podľa zákona č. 160/1991 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. V rámci zmluvy o kúpe nesmie chýbať predmet zmluvy, jeho cena, obe zmluvné strany so svojimi údajmi, ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Uzatvára sa bežne medzi predávajúcim a kupujúcim na nehnuteľnosti, tak aj na veci hnuteľné.


Stiahnuť vzor

PRÍKLAD ZMLUVY:

K ú p n a z m l u v a

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Slovenský dodávateľ, s.r.o.

Dodávateľská č. 7, 800 00 Bratislava

Zastúpený: Ing. Peter Malý, generálny riaditeľ

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

číslo účtu: 611111/2593

na strane jednej ako p r e d á v a j ú c i

a

Slovenský odoberateľ, s.r.o.

Kupovateĺská č. 10, 032 00 Liptovský Mikuláš

Zastúpený: Ing. Ján Kupujúci, generálny riaditeľ

bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

číslo účtu: 5000000/1100

na strane druhej ako k u p u j ú c i,

za nasledovných podmienok :

Článok I

Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla:

druh vozidla: osobné

továrenská značka, typ: Kia Ceed

farba: modrá

výrobné číslo motora: 123456

výrobné číslo karosérie: 123456

rok výroby: 2012

číslo technického preukazu: 123456789

evidenčné číslo vozidla: BL111XX

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo”).

Článok II

Predmet Zmluvy

Predávajúci touto Zmluvou predáva kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III

Kúpna cena

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 10 000,- € (slovom desaťtisíc eur).

2) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy:

- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v deň podpisu tejto Zmluvy.

3) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III Zmluvy nebude predávajúcemu uhradená riadne a včas, je následne oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení od Zmluvy kupujúcemu.

Článok IV

Stav Predmetného motorového vozidla

1) Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo:

- bolo používané,

- bolo riadne udržiavané,

- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 62 000 kilometrov,

- je v dobrom stave,

- nemá žiadne vady

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

Článok V

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

1) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá predávajúci kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy.

3) Predávajúci a kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj kupujúci, na čo ho predávajúci týmto výslovne splnomocňuje.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom: JUDr. Anrejom Rozhodcom, advokát (číslo licencie .............. ), so sídlom: ........................................... (www.rsba.sk) ustanoveným podľa § 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 21/2017. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a zachovávať mlčanlivosť.

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.


V prípade že by mal platiteľ dane uzatvorenú zmluvu o prevode nehnuteľností s kupujúcim dňa 6. septembra 2017 a z nej vyplýva, že právo disponovať s nehnuteľnosťou vzniká kupujúcemu v deň uzavretia zmluvy. Zápis do katastra nehnuteľností bol dňa 19. septembra 2017. Potom deň 6. septembra 2017 sa považuje za deň dodania nehnuteľnosti a v tento deň vzniká predávajúcemu, platiteľovi dane, daňová povinnosť.


Komisionár A, ktorý je platiteľ dane zabezpečí vo svojom mene pre druhého platiteľa B rekonštrukciu strechy na sídle firmy. Podnikateľ, ktorý vykoná rekonštrukciu strechy, vyúčtuje cenu s daňou z pridanej hodnoty platiteľovi dane A. Platiteľ dane A si uplatní odpočet dane z rekonštrukčných prác a vyhotoví faktúru pre platiteľa dane B. Do základu dane zahrnie okrem ceny rekonštrukčných prác aj svoju odmenu za obstaranie služby a uplatní sadbu dane 20%, potom vyhotovením faktúry vzniká komisionárovi daňová povinnosť.

§ 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: