Input:

Daňová povinnosť pri dodaní služby v roku 2020

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.59 Daňová povinnosť pri dodaní služby v roku 2020

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Možnosti dodania služby sú popísané v tomto článku. Okrem uvedených ešte poznáme podľa predmetného zákona čiastkové dodanie služby.

Ak je platba prijatá pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

Pri obstaraní služby (ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala) vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná. Deň dodania služby sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.

Miestom dodania


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: