Input:

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v roku 2020

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.60 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v roku 2020

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Pričom dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Ďalšie možnosti dodania tovaru sú popísané v tomto článku.

Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru – odovzdaní tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi.

Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze vzniká daňová povinnosť dňom, keď sa vyberú peniaze alebo známky z prístroja alebo iným spôsobom sa zistí výška obratu.

Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane, dňom vzniku daňovej povinnosti je 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom. Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu, za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.

Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov dodaných na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: