Input:

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a pri dovoze tovaru v roku 2020

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.61 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a pri dovoze tovaru v roku 2020

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom. Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia, prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, ako aj v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku. Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Daňová povinnosť pri tovare vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Daň je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov. Pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla sa daň vypočíta vo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: