Input:

Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a služby

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1 Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a služby

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 22 ods. 1

(prvá veta)

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň.


To znamená, že pokiaľ sa dodávateľ dohodne s odberateľom na určitej cene, pri ktorej nebude výslovne stanovené, že ide o čiastku zníženú o daň, je táto dohodnutá cena považovaná vždy za cenu vrátane dane.


Tuzemský dodávateľ – platiteľ „A” sa dohodol s tuzemským odberateľom – platiteľom „B” na dodaní reklamnej služby, ktorej hodnotu stanovil „A” v čiastke 3 600 €.

„B” vystavil objednávku na dodanie reklamných služieb v čiastke 3 600 €. Ani pri ústnej dohode, ani v objednávke nebola zmienka o tom, či sa jedná o čiastku vrátane DPH alebo bez DPH. V takom prípade platí odsek 1 §-u 22, podľa ktorého je protihodnotou – čiastka 3 600 €, považovaná za cenu vrátane dane. Ak dodávateľ reklamných služieb uskutoční túto službu, vystaví faktúru najneskôr do 15 dní od dodania služby, pričom základom dane bude čiastka 3 600 : 1,20 = 3000 €. Daň potom bude 3000 x 20 % = 600 €.

Zaplatenie zálohy a základ dane

Ak by bola zaplatená záloha v pomernej výške, základom je cena vrátane dane.


Problém

Tuzemský dodávateľ – platiteľ „A” sa dohodol s tuzemským odberateľom – platiteľom „B” na dodaní reklamnej služby, ktorej hodnotu stanovil „A” v čiastke 3600 €. Zároveň sa však písomne dohodli, že odberateľ „B” uhradí dodávateľovi „A” zálohu, ktorej čiastka bude predstavovať hodnotu 1 200 €. Podľa § 19 ods. 4 vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom jej prijatia. Čo je základom dane?

Riešenie

Dodávateľ prijal platbu vo výške 1 200 €, čo je platba vrátane dane. Základom dane bude čiastka vypočítaná: 1200:1,20 = 1000. Daň sa vypočíta zo základu 1000 x 20 % = 200 €.

Dotácie a príspevky, základ dane


§ 22 ods. 1

(druhá veta)

Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok (§ 22 ods. 1) ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby za podmienky, že je platená iným subjektom ako dodávateľom tovaru alebo služby, t.j. že túto dotáciu, alebo príspevok k cene tovaru, alebo službu prijme od tretej osoby.


Do základu dane sa nezahŕňa príspevok zo sociálneho fondu napr. pri dodaní stravy pre zamestnancov.


Platiteľ dane zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení. Pri nákupe surovín a pri výdavkoch na prevádzku stravovacieho zariadenia si zamestnávateľ, platiteľ dane, odpočíta daň podľa § 49-51 zákona o DPH. Náklady na 1 stravnú jednotku predstavujú 3 € bez DPH. (DPH si zamestnávateľ odpočíta). Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na stravovanie aj príspevok zo sociálneho fondu vo výške 20 centov. Pri poskytovaní stravy vlastným zamestnancom určí zamestnávateľ základ dane nasledovne:

cena poskytnutej stravy bez DPH   3,00 €   
z toho:      
príspevok zamestnávateľa (55 %)   1,65 €   
príspevok zo sociálneho fondu   0,20 €   
základ dane   1,15 €   
daň 20 %   0,23 €   
zamestnanec hradí   1,38 €   
zamestnávateľ hradí (1,65 + 0,20 )   1,85 €   

Iné dane, clá a poplatky, základ dane


§ 22 ods. 2 písm. a)

Do základu dane podľa odseku sa zahŕňajú aj:

a) iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,


Český prepravca – firma A uskutočňuje prepravu tovaru medzi členskými štátmi. Preprava bola vykonaná z Talianska na Slovensko. Prepravu si objednal tuzemský platiteľ B. V Taliansku prepravca A zaplatil mýtne poplatky. Vzhľadom k tomu, že podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH ide o prepravu s miestom plnenia v tuzemsku, prepravca A fakturuje prepravu bez dane a daň zaplatí tuzemský odberateľ v zmysle § 69 ods. 3 zákona o DPH. Do základu dane zahrnie aj tieto mýtne poplatky.

Náklady súvisiace s dodaním tovaru alebo služby


§ 22 ods. 2 písm. b)

Do základu dane sa zahŕňajú aj:

b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka,


Z uvedeného znenia vyplýva, že ide o výdavky resp. náklady, ktoré sú nákladmi (výdavkami) dodávateľa tovaru alebo služieb a ktoré ďalej zahŕňa do ceny tovaru, alebo služby.


Platiteľ dane sa zaoberá predajom tovaru na dobierku. Tovar má hodnotu 1 000 €. S dobierkou sú však spojené ďalšie náklady: náklady na balenie 1 €, poistenie 0,50 € a poštovné 3 €. Tieto náklady si platiteľ zahrnie do svojich výdavkov a následne požaduje za ne odplatu. V takomto prípade zahrnie do základu dane všetky tieto výdavky, t.j. na faktúre, ktorú vloží do balíka na dobierku, budú tieto náklady zahrnuté do základu dane:

Hodnota tovaru   1 000 €   
Balné   1 €   
Poistenie balíka   0,50 €   
Poštovné   3 €   
Základ dane   1 004,50 €   
Daň 20%   200,90 €   
Dobierka celkom   1 205,40 €   

(Sumy poistného a poštovného sú uvedené len ako príklad.)


Opätovne však existujú aj prípady, keď náklad súvisiaci s dodaním tovaru nevstupuje do základu dane. Tak ako vyplýva z predchádzajúcich riadkov, ide o také náklady, ktoré budú nákladmi zákazníka (na jeho účet).


Platiteľ dane predáva nábytok. Zákazník si objedná sedaciu súpravu u predajcu, ktorý mu ponúkne aj prepravu. Túto prepravu síce predajca objedná vo svojom mene, ale ju nebude hradiť zo svojich finančných prostriedkov, nakoľko bude hradená priamo kupujúcim. V danom prípade si ju teda nezahrnie do svojich nákladov.

Sedacia súprava   2 000 €   
DPH   20 400 €   
Sedacia súprava celkom   2 400 €   
Preprava   50 €   
K úhrade   2 450 €   

Výdavky platené v mene a na účet odberateľa (prechodné položky)


§ 22 ods. 3

(prvá veta)

Do základu dane sa v zmysle odseku 1 nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka (ďalej len prechodné položky).


Ide o tzv. prechodné položky, ktoré si dodávateľ nezahrnie do svojich výdavkov a pri vyúčtovaní ani do svojich príjmov.


Správcovská spoločnosť bytov sa riadi zákonom č.182/1993 Z. z. v z. n. p, t.j. „správcuje” vo svojom mene na účet vlastníkov bytov operácie, ktoré sa týkajú údržby a správy domu, výkonu opráv za čo inkasuje od vlastníkov bytov odmenu. Táto odmena podlieha DPH.

Ak správcovská spoločnosť (ďalej len správca) objedná služby v mene a na účet vlastníkov bytov, ako je napr. oprava strechy, potom náklady spojené s opravou strechy neúčtuje do svojich nákladov a následne výnosov. Tieto náklady, ktoré fakturuje dodávateľ (stavebná firma) na príslušný dom sú hradené priamo z účtu opráv, kde si vlastníci bytov zhromažďujú svoje finančné prostriedky na krytie údržby domu. Správca bytov v danom prípade plní úlohu sprostredkovateľa opravy strechy, za čo si od nájomníkov účtuje províziu. Samotné náklady spojené s opravou strechy sú klasickými prechodnými položkami, pri ktorých správca bytov nemá právo na odpočítanie dane, nakoľko ide o náklady (výdavky) vlastníka bytu a nie o náklady správcu.

Dodanie tovaru v zálohovaných obaloch a základ dane


§ 22 ods. 3

(druhá veta)

Pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.


Vychádzajúc z citovaného ustanovenia, pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch platiteľ dane do základu dane nezahŕňa zálohu na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom. Uvedené platí nielen pre dodávateľov, ktorí uvádzajú zálohované obaly na trh ako prví v poradí, ale aj pre dodávateľov, ktorí uvádzajú zálohované obaly na trh spolu s tovarom ako ďalší v poradí (v reťazci). Požadovanú výšku zálohy za zálohované obaly, ktoré sa dodávajú spolu s tovarom na trh v tuzemsku, uvádzajú dodávatelia, platitelia dane na faktúre osobitne a na tieto obaly neuplatňujú daň.


Veľkosklad, platiteľ dane, dodá 1 000 fliaš piva pre maloobchod za 0,70 €/ks, z toho 0,57 € za pivo a 0,13 € záloha za fľašu v zmysle vyhlášky MŽP SR.

Základ dane vrátane dane za dodanie piva: 1 000 ks x 0,57 € = 570 €, z toho predstavuje základ dane 475 € a daň 20 % = 95 €. Do základu dane sa nezahŕňa záloha na zálohované obaly v sume 130 € (1 000 x 0,13).

Zľavy z ceny a základ dane


§ 22 ods. 4

Ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.


Dodávateľ, platiteľ dane, predáva odevy. V novembri pri vianočnom predaji poskytuje zľavy tovaru. Ak je napr. bežná cena zimného kabáta 360 €, kde základ dane je 300 € a DPH 60 € a pri vianočných akciách je poskytnutá zľava 15 %, potom bude cena kabáta 306 €, pričom základ dane bude 255 € a DPH 20 % bude 51 €.

Skonto

Takouto zľavou môže byť aj tzv. skonto, t.j. zľava z ceny za skoršiu úhradu.


Ak by však bola poskytnutá zľava po dodaní tovaru, (t.j. v časovom slede po odpredaji tovaru a po vystavení faktúry) napr. z dôvodu reklamácie, pôjde už o opravu základu dane (§ 25).

Určenie základu dane pri dodaní tovaru a služieb na osobnú spotrebu, spotrebu vlastných zamestnancov, na iný účel ako podnikanie alebo o dodanie darom


§ 22 ods. 5

Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je podľa osobitného predpisu26) odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená podľa osobitného predpisu30) a pri dodaní tovaru nadobudnutého na iný účel ako na ďalší predaj, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, je základom dane zostatková cena, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov. Pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 sú základom dane náklady na službu. Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane.


Z dôvodu právnej istoty sa odsek 5 doplnil v tom zmysle, aby bolo jednoznačné, že platiteľ dane, ktorý je povinný odviesť DPH z bezodplatného dodania tovaru podľa § 8 ods.3 zákona o DPH alebo bezodplatne dodanej služby podľa § 9 ods.2 zákona o DPH, zohľadní pri výpočte dane prípadné skutočnosti, že si vstupnú daň odpočítaval v pomernej výške použitím koeficientu podľa § 50 zákona o DPH alebo pri tovare, ktorý je v zmysle § 54 ods.2 zákona o DPH investičným majetkom, počas obdobia na úpravu odpočítanej dane vykonal jednu alebo viacero úprav odpočítanej dane.

Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným hmotným majetkom podľa ustanovení zákona o dani z príjmov (§ 22 ods. 5) od 1.1.2020


Komentár:

Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 ZoDPH, ktorý nie je odpisovaným majetkom, t.j. drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1700 EUR, vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa určí prostredníctvom, tzv. fikcie rovnomerného štvorročného odpisovania.


Príklad:

Platiteľ dane sa rozhodol v januári 2020 darovať základnej škole 10 kusov stolných počítačov obstaraných v januári 2017 v jednotkovej cene 800 EUR bez DPH. Základ dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku sa určí ako zostatková cena, ako keby boli stolné počítače odpisované rovnomerne po dobu štyroch rokov. Zostatková cena v januári 2020 jedného stolného počítača pri fikcii rovnomerného štvorročného odpisovania je vo výške 200 EUR. Pri 10 kusoch notebookov bude základ dane u platiteľa dane vo výške 2 000 EUR, z toho DPH vo výške 400 EUR.

Premiestnenie tovaru a základ dane


§ 22 ods. 6

Základom dane pri premiestnení tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím. Ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. Pri určení základu dane pri premiestnení tovaru sa primerane uplatní § 22 ods. 2 a 3.


Premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu je v zmysle § 43 ods. 4 zákona o DPH oslobodené od dane, ak osoba, ktorá si premiestňuje tovar na účely svojho podnikania je registrovaná pre daň v tuzemsku, a zároveň je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje.Platiteľ dane, ktorí si premiestňuje tovar z tuzemska do iného členského štátu ako dodanie tovaru za protihodnotu na účely svojho podnikania, musí uviesť premiestnenie tohto tovaru aj v daňovom priznaní, aj v súhrnnom výkaze.


Tuzemský platiteľ dane je osobou identifikovanou pre daň aj v Belgicku. Premiestňuje si tam svoj vyrobený tovar, kryštálové poháre, ktoré mieni predať na výstave. Jeho základom dane budú všetky náklady na výrobu vrátane prepravných nákladov, prípadne iných nákladov, ktoré súvisia s týmto premiestnením. Takto určený základ dane potom uvedie v súhrnnom výkaze a daňovom priznaní. Z tohto základu dane bude vychádzať aj pri „samozdanení” v Belgicku.

Predaj podniku a určenie základu dane


§ 22 ods. 7

Pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku sa základ dane určí na základe dohodnutej ceny vzťahujúcej sa na jednotlivý prevádzaný hmotný majetok a nehmotný majetok a jednotlivé iné majetkovo využiteľné hodnoty. Základ dane sa nemôže znížiť o záväzky, ktoré prechádzajú na kupujúceho.


Pojem „dodanie podniku prípadne časti podniku” je pojmom Európskej únie. Nie je preto ďalej opodstatnené, aby sa predaj podniku riadil výlučne ustanoveniami § 476 až 488 ObchZ. Z tohto dôvodu sa odkaz na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: