Input:

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosť

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosť

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 4 ods. 1

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.


Pojem obrat je bližšie špecifikovaný v odseku 7. V každom prípade však platí, že do obratu vstupujú len plnenia s miestom dodania v tuzemsku. Ak je miesto dodania v inom členskom štáte, alebo v treťom štáte (viď § 13, § 15, § 16), tieto príjmy nevstupujú do obratu pre účely registrácie.

Kedy ide o plnenia s miestom dodania v tuzemsku – príjmy vstupujú do obratu pre účely registrácie:

- dodávky tovarov do iných členských štátov alebo tretích štátov, ak sa nakladajú na prepravu v tuzemsku,

- dodanie tovaru s inštaláciou a montážou, ak je fyzicky vykonaná v tuzemsku,

- dodávky tovarov výlučne na území tuzemska,

- dodávky tovarov z iných členských štátov formou zásielkového predaja dodaného zahraničnou osobou, ak celková hodnota tovarov v kalendárnom roku voči tuzemskej zdaniteľnej osobe (ktorá nie je platiteľom) alebo voči súkromnej osobe prekročila čiastku 35 000 €,

- služby, ktorých miesto dodania sa určilo podľa § 15 alebo § 16 v tuzemsku – viď príklady pri týchto ustanoveniach.

Kedy nejde o plnenia s miestom dodania v tuzemsku - príjmy z týchto plnení nevstupujú do obratu pre účely registrácie:

- ak ide o dodanie tovaru na území iného štátu (napr. kúpa tovaru v ČR ďalej predaná v ČR, pričom tovar pôvodne kúpený v ČR nebol prepravený na Slovensko, ale ďalej predaný v ČR),

- ak ide o dodanie tovaru na území tretieho štátu (tovar nakúpený a následne - bez prepravy do tuzemska – predaný v treťom štáte),

- ak ide o dodanie tovaru s montážou na území iného členského štátu alebo tretieho štátu,

- ak ide o dodanie tovaru formou zásielkového predaja voči zdaniteľnej osobe z iného členského štátu neregistrovanej pre daň, alebo pre súkromné osoby z iných členských štátov, ak hodnota tovaru v rámci kalendárneho roku a v rámci členského štátu prekročila hranicu limitov pre zásielkový predaj (napr. ČR má v súčasnosti hranicu 43 420 €),

- ak ide o služby, ktorých miesto dodania sa určilo v inom členskom štáte alebo treťom štáte podľa § 15 a § 16 zákona o DPH. - žiadosť o reg. najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy,

- žiadosť o reg. najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy,

- vypúšťa sa povinnosť registrácie členov združenia - do 31. 12. 2013 platilo, že ak zdaniteľné osoby usadené v tuzemsku podnikali spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, a za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat 49 790 €, boli povinné podať žiadosť o registráciu - § 4 ods. 2 ,

- ak zdaniteľná osoba, ktorá nebola platiteľom, uzavrela zmluvu o združení s platiteľom, bola povinná sa registrovať pre DPH pred dosiahnutím obratu (§ 4 ods. 4 - do 31. 12. 2013).

Čo vstupuje do obratu – viď § 4 ods. 7

Pre bližšie určenie, čo sa považuje za miesto podnikania, alebo miesto, kde sa osoba obvykle zdržuje, je v nariadení č. 282/2011 v článku 12 a 13 bližšie zadefinované:

Trvalé bydlisko: (čl. 12)

„Trvalým bydliskom” fyzickej osoby, tak zdaniteľnej ako aj nezdaniteľnej, je na uplatňovanie smernice 2006/112/ES adresa, ktorá je uvedená v registri obyvateľov alebo obdobnom registri, alebo adresa, ktorú daná osoba poskytla príslušným daňovým úradom, ak neexistujú dôkazy o tom, že táto adresa nezodpovedá skutočnosti.

Miestom, kde sa fyzická osoba, tak zdaniteľná ako aj nezdaniteľná, „obvykle zdržiava” (čl. 13), uvedeným v smernici 2006/112/ES, je miesto, kde táto fyzická osoba obvykle žije z dôvodu osobných a profesionálnych väzieb.

V prípade, ak sú profesionálne väzby v inom štáte, ako sú osobné väzby, alebo ak žiadne profesionálne väzby nie sú, miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava, sa určí podľa osobných väzieb, ktoré preukazujú úzke väzby medzi fyzickou osobou a miestom, kde žije.


Problém

Český podnikateľ dodáva stavebné práce na nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v SR, ktoré fakturuje slovenskému platiteľovi dane. Na území SR sa zdržuje prevažnú časť roka, býva na ubytovni v SR. Môže sa český podnikateľ považovať za zdaniteľnú osobu, ktorá sa obvykle zdržiava na území SR a keď na území SR prekročí obrat pre účely registrácie v hodnote 49 790 € za 12 predchádzajúcich mesiacov, je povinný sa tu registrovať na DPH?

Riešenie

Český podnikateľ sa v danom prípade nepovažuje za osobu, ktorá má miesto podnikania na území SR, hoci jeho profesionálne väzby by to naznačovali. Jeho osobné väzby (rodina) sú v ČR, preto miesto, kde sa český podnikateľ obvykle zdržuje, je ČR. Ide teda o zahraničnú osobu, a preto jej nevzniká povinnosť registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.

Pojem zdaniteľná osoba = každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (t. j. hospodársku činnosť alebo podnikanie, z ktorej sa dosahuje príjem) na pokračujúcej báze (viď § 3 ods. 1 a 2). Zdaniteľnou osobou nie je osoba, ktorá len vystavuje faktúry bez reálneho plnenia. V danom prípade ide o osobu, ktorá sa dopúšťa trestnej činnosti.

Obrat (pojem obrat viď § 4 ods. 7) za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov znamená, že ak zdaniteľná osoba začne podnikať napr. vo februári v roku 2014, sleduje si svoj obrat počnúc od tohto mesiaca každý ďalší mesiac, až pokiaľ nasčítaním 12 po sebe idúcich mesiacov nedosiahne hranicu 49 790 €. Táto hranica sa posúva každým mesiacom, v ktorom nebol obrat dosiahnutý.

Zdaniteľná osoba si otvorila živnosť v roku 2014 v máji. Od tohto obdobia dosiahla nasledovný obrat:

Mesiac Rok Obrat Medzisúčet Celkom + poznámka 
Máj  2014  3983  3983   
Jún  2014  6639  10622   
Júl  2014  9958  20580   
August  2014  1670  22250   
September  2014  1000  23250   
Október  2014  -  23250   
November  2014  -  23250   
December  2014  -  23250   
Január  2015  9960  33210   
Február  2015  2000  35210   
Marec  2015  5200  40410   
Apríl  2015  -  40410  Uplynulo 12 mesiacov, hranica obratu sa posúva vždy o mesiac.  
Máj  2015  1250  37677  jún 2014 + júl 2014 + august 2014...až máj 2015 atď..  

atď., to znamená, že vždy sa načítava príjem od predchádzajúceho mesiaca 12 mesiacov dozadu.


Problém

Som občan a idem predať tri stavebné pozemky. Je zrejmé, že príjem z predaja prekročí sumu 49 790 € . Som povinný sa registrovať za platiteľa DPH?

Riešenie

V danom prípade súkromná osoba konala ako občan a keďže sa dá predpokladať, že pozemky neboli využívané na podnikateľské účely (prenájom), nemožno túto činnosť posúdiť ako ekonomickú činnosť za podmienky, že nie je na pokračujúcej báze. Ak sa dosiahol z tejto činnosti obrat nad 49 790 €, nie je potrebná registrácia na DPH.


Problém

Ako občan som prenajímal byt, z ktorého som nedosiahol obrat povinný pre účely registrácie. Teraz idem byt predať v hodnote 60 000 €. Som povinný sa registrovať na DPH?

Riešenie

Z uvedeného vyplýva, že prenájom je možné považovať za ekonomickú činnosť. Napriek tomu, že z hľadiska prenájmu bytu je občan zdaniteľnou osobou (nie platiteľom) a predáva byt, ide o príležitostný predaj nehnuteľnosti, ktorý nevstupuje do obratu pre účely registrácie.


Problém

Ako súkromná osoba mám poschodovú chatu, ktorú prenajímam počas roka viacerým osobám. Mám povinnosť registrácie na DPH, ak z tohto prenájmu prekročím obrat?

Riešenie

Áno, v danom prípade sa už nedá činnosť posúdiť ako príležitostná, nakoľko je na pokračujúcej báze a dosahuje sa z nej príjem. Registrácia je teda nutná.


Problém

Česká firma si vytvorila na území tuzemska organizačnú zložku. Obrat zo svojej činnosti presiahol 49 790 € a organizačná zložka tu bola registrovaná podľa § 5. Nemá sa takáto registrácia posúdiť podľa § 4?

Riešenie

Podnikanie zahraničnej osoby prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky upravuje § 21 ods. 4 ObchZ. Zápis organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby do Obchodného registra je vlastne vyjadrením toho, že ide o podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky. Vzhľadom na to, že organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, subjektom všetkých právnych vzťahov je zahraničný subjekt, čo má dôsledky aj v oblasti daňovej. Skutočnosť, že si zahraničná osoba zriadi v tuzemsku organizačnú zložku, ešte neznamená, že má zriadenú prevádzkareň na účely zákona o DPH. Ak má organizačná zložka spĺňať kritériá prevádzkarne, musí ekonomickú činnosť v tuzemsku nezávisle aj vykonávať. Ak organizačná zložka zahraničnej osoby spĺňa kritériá stálej prevádzkarne a vykonáva v tuzemsku ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, potom sa na registráciu pre daň z pridanej hodnoty vzťahuje ustanovenie § 4 zákona o DPH.


Problém

Som povinný sa registrovať, ak som dodal do iného členského štátu nový dopravný prostriedok v hodnote 62 000 €. Nie som podnikateľ.

Riešenie

Osoby, ktoré nie sú zdaniteľnou osobou (nepodnikatelia) a príležitostne dodajú (predajú) do iného členského štátu nový dopravný prostriedok, nemajú registračnú povinnosť pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona o DPH.

Problém

FO ako zdaniteľná osoba (neplatiteľ) prijala zákazku v objeme 150 000 €, na základe ktorej žiadala preddavok vo výške 65 000 €. Zákazku bude spracovávať postupne v priebehu dvoch rokov. Je preddavok vo výške 65 000 € obratom pre účely registrácie?

Riešenie

Obratom pre účely registrácie sa chápe príjem, teda aj príjem za budúcu dodávku pri účtovaní v JÚ.


Problém

Sme začínajúca cestovná kancelária. Čo je pre nás obratom pre účely povinnej registrácie?

Riešenie

Obratom pre účely registrácie u CK a CA (ďalej len „CK”) je podľa § 4 ods. 9 zákona o DPH a v zmysle usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/12860/2004/73 výnos (príjem) bez dane z dodanej služby CR, t. j. predajná cena služby cestovného ruchu, požadovaná od zákazníka. CK, ktorá predáva služby CR v mene a na účet inej osoby, teda len sprostredkuje služby CR – pre účely registrácie, zahŕňa do obratu výnos (príjem) bez dane z dodanej služby sprostredkovania služby CR v mene a na účet inej osoby. Príjmom, resp. výnosom z dodanej služby sprostredkovania služieb u osôb, ktoré konajú v mene a na účet inej osoby, je cena provízie.


Problém

Zdaniteľná osoba k 30. 6. 2014 dosiahla obrat 49 790 €. Do 20. 7. 2014 je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba získala pracovné povolenie na prácu v Írsku, živnostenskému úradu podala žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia. Je daňový úrad takúto osobu povinný registrovať pre daň?

Riešenie

Žiadosť o registráciu pre daň je zdaniteľná osoba povinná podať v zákonom stanovenej lehote. Ak v rámci posudzovania žiadosti o registráciu pre daň osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň, vierohodne preukáže, že v čase podania žiadosti už nie je zdaniteľnou osobou, daňový úrad je oprávnený zamietnuť žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty.


Problém

Obstarávam prepravné služby pre zákazníkov. Nevlastním vozový park, ale sprostredkujem prepravu, t. j. fakturujem prepravné služby napriek tomu, že som ich nevykonal. Z uvedenej činnosti som dosiahol čiastku 49 790 €. Vstupuje mi do obratu pre účely registrácie celá čiastka prepravy?

Riešenie

V prípade obstarania služby na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy posudzujeme u komisionára obrat podľa toho, či má výnosy alebo príjmy z dodávaných tovarov a služieb. Ak komisionár obstará dodanie služby, podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o DPH platí, že službu sám prijal a dodal. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že komisionár dosahuje príjem z dodania tovaru a pokiaľ ho prekročí, je povinný sa registrovať na DPH.


Problém

Som začínajúca podnikateľka SZČ. Mám pridelené IČO a DIČ čísla od DÚ. Predmet podnikania − internetový obchod so športovým oblečením. Tovar budem nakupovať z Veľkej Británie. Predávať ho budem v tuzemsku. Som povinná sa registrovať pre DPH? Kedy?

Riešenie

Osoby uvedené v § 7 ods. 1 zákona o DPH (napr. zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane) majú povinnosť platiť daň v tuzemsku z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu len vtedy, ak v príslušnom kalendárnom roku hodnota tovaru, ktorý nadobudli (kúpou) z iného členského štátu, dosiahne sumu 14 000 € bez DPH. Žiadosť o registráciu pre daň sú povinné podať pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iného členského štátu dosiahne uvedenú hodnotu. Po pridelení identifikačného čísla DPH si dodanie tovaru z iného členského štátu budú objednávať pod týmto číslom. Dodávateľ z iného členského štátu v takomto prípade nebude účtovať k cene DPH. Tieto osoby budú povinné platiť daň z nadobudnutia tovarov a nebudú mať právo na odpočítanie zaplatenej dane z nadobudnutia tovaru.

To znamená, ak zdaniteľná osoba nedosiahla zákonom stanovený obrat v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia (14 000 € bez dane), potom nemá povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu.

Platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, a to podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu www.financnasprava.sk – wat refund. Z uvedeného vyplýva, že nárok na uplatnenie vrátenia dane z pridanej hodnoty, ktorá bola uplatnená pri kúpe tovarov a služieb v inom členskom štáte, vzniká len osobe, ktorá je identifikovaná pre daň, t. j. platiteľovi dane, čo by nebol prípad registrácie podľa § 7 zákona o DPH.

Keďže však podnikateľka bude predávať tovar v tuzemsku, potom – ak prekročí obrat v zmysle § 4 ods. 1, má povinnosť registrácie podľa § 4.

Ak by sa podnikateľka registrovala najprv podľa § 7 a následne by prekročila obrat, potom bez ohľadu na túto registráciu má povinnosť podať žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.


Problém

Živnostník zrušil živnosť a opäť ju otvorí napríklad do mesiaca po zrušení, je povinný napočítať tržby z predchádzajúcej živnosti aj k novej živnosti? T. j., napríklad jeho činnosť skončí 30. 6., ale potom si živnosť znovu otvorí napr. 15. 7. ? Musí napočítať predchádzajúce tržby 12 mesiacov spätne alebo začína počítať od začiatku novej živnosti?

Riešenie

Zdaniteľná osoba sleduje svoj obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov, a to bez ohľadu na zrušenie živnosti, pokiaľ má príjem z ekonomickej činnosti, ktorý je zadefinovaný v § 3 ods. 2 zákona o DPH.


Registračnú povinnosť si zdaniteľná osoba splní predložením riadne vyplnenej žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty Finančného riaditeľstva SR. V prípade, ak zdaniteľná osoba podá písomnú žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty na inom formulári ako na formulári, je možné žiadosť akceptovať, ak bude obsahovať všetky potrebné náležitosti. (Vzor žiadosti sa nachádza na webovej stránke www.financnasprava.sk – katalóg elektronických formulárov – registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty (univerzálne tlačivo).

Správca dane má právo preveriť splnenie podmienok registrácie, najmä sídlo alebo miesto podnikania, ekonomickú činnosť zdaniteľnej osoby. S registráciou úzko súvisí aj § 55 zákona o DPH, podľa ktorého má zdaniteľná osoba registrovaná na DPH právo na oddanenie majetku a zásob, ktoré nadobudla pred registráciou (viď § 55). Zdaniteľná osoba, registrovaná na DPH podľa § 4, však nemá právo na oddanenie majetku a zásob, ak ich nadobudla v inom členskom štáte a zaplatila tam zahraničnú DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá sa zaregistrovala oneskorene má právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb za obdobie, kedy mala byť platiteľom dane v zmysle § 55 ods. 3 v mimoriadnom daňovom priznaní (viď § 78 ods. 9). Zároveň podľa § 69 ods. 13 má povinnosť priznať daň za dodávky tovarov a služieb, ktoré uskutočnila pred oneskorenou registráciou.


§ 4 ods. 2

Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat podľa odseku 1.


Hoci má platiteľ právo požiadať o registráciu na DPH aj dobrovoľnou formou – t. j., pred dosiahnutím povinného obratu musí splniť určité kritériá. Tak ako bolo naznačené v úvode tohto ustanovenia, musí ísť o:

- zdaniteľnú osobu – t. j. osobu, ktorá už dosahuje alebo príjem z ekonomickej činnosti alebo má dohodnuté zmluvy na dosiahnutie príjmu,

- má jasne vytýčený cieľ svojej podnikateľskej činnosti,

- má sídlo alebo miesto podnikania na Slovensku.

Pokiaľ sa chce dobrovoľne na DPH zaregistrovať osoba v ten istý deň, ako si vybavila aj živnostenské podnikanie, mala by dostatočným spôsobom preukázať splnenie vyššie uvedených kritérií, inak môže správca dane takúto registráciu zamietnuť, na čo má úplné právo.

Daňový úrad bude registrovať zdaniteľnú osobu ku dňu, ku ktorému požiada o registráciu.

Daňový úrad však nebude registrovať zdaniteľnú osobu so spätným dátumom, t. j., registrácia nemôže byť vykonaná pred dátumom podania žiadosti o registráciu na daňovom úrade.

Od 1. 1. 2014 sa vypustili odseky 2 a 3 - zrušili sa z pohľadu zákona o DPH ustanovenia k povinnosti zdaniteľných osôb, ktoré uzavreli zmluvu o združení. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ by aj zdaniteľné osoby uzavreli zmluvu o združení, registrácia každej zdaniteľnej osoby sa bude posudzovať samostatne, t. j., vypúšťa sa povinnosť podať:

Dôvodom vypustenia tohto ustanovenia je rozpor so smernicou EÚ č. 2006/112 o spoločnom systéme DPH, ktorá nepozná typ zoskupenia podnikateľov v združení.

Podľa prechodného ustanovenia § 85kb ods. 1:

Žiadosť o registráciu pre daň podaná pred 1. januárom 2014 zdaniteľnou osobou, ktorá podniká spoločne s inou zdaniteľnou osobou na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, sa posúdi ako žiadosť podaná podľa nového znenia zákona, t. j. každá žiadosť sa bude posudzovať samostatne, bude sa posudzovať obrat jednotlivej osoby, prípadne dobrovoľná registrácia jednotlivej osoby.

Podľa prechodného ustanovenia § 85kb ods. 2:

Poverená osoba podľa § 4 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2013 uvedie vo svojom daňovom priznaní, dodatočnom daňovom priznaní, súhrnom výkaze a dodatočnom súhrnnom výkaze údaje týkajúce sa spoločného podnikania združenia za obdobia do konca kalendárneho roku 2013. Za daň vzťahujúcu sa na spoločné podnikanie do konca kalendárneho roku 2013 zodpovedajú všetci účastníci združenia spoločne a nerozdielne.


Firma A a firma B uzavreli 13. 11. 2013 zmluvu o združení. Obe firmy podali žiadosť o registráciu 16. 12. 2013.

Firma A (neplatiteľ) dosiahla obrat za 12 po sebe idúcich predchádzajúcich kal. mesiacov vo výške 40 000 €.

Firma B (neplatiteľ) dosiahla obrat za 12 po sebe idúcich predchádzajúcich kal. mesiacov vo výške 31 000 €. Obrat za združenie dosiahol l k 30. 11. 2013 sumu 10 000 €.

Ak správca dane bude o žiadosti o registráciu združenia rozhodovať po 1. 1. 2014, bude posudzovať samostatne obrat za firmu A a samostatne za firmu B. Obrat združenia sa medzi účastníkov združenia rozdelí pomerom v zmysle zmluvy o združení napr. 50:50 (z 10 000 by bol pomerný obrat 5 000).

Obrat pre registráciu:

firma A 40 0000 € + 5 000 (pomerná časť obratu za združenie) spolu: 45 000 €

firma B 31 000 € + 5 000 (pomerná časť obratu za združenie) spolu: 36 000 €

Podľa znenia zákona o DPH v znení platnom od 1. 1. 2014 ani jedna firma neprekročila obrat 49 790 € pre povinnú registráciu. Podané žiadosti o registráciu firmy A a firmy B sa v danom prípade budú posudzovať ako žiadosti o dobrovoľnú registráciu a s tým súvisiace ustanovenia o povinnosti zložiť zábezpeku na daň.


Účastníci združenia firma A a firma B spoločne podnikajú aj v roku 2014. Poverená osoba podáva poslednýkrát daňové priznanie za združenie do 25. 1. 2014 (za zdaňovacie obdobie december, príp. IV. štvrťrok 2013). V prípade, ak členovia združenia platitelia dane firma A a firma B spoločne podnikajú aj v roku 2014, počnúc zdaňovacím obdobím január 2014 podáva daňové priznanie k DPH osobitne firma A aj firma B, t. j. každý člen združenia za svoje aktivity aj aktivity združenia v pomernej časti podľa zmluvy o združení. Keďže už každý člen združenia bude podávať daňové priznanie sám za seba, budú sa aj odpočty a naopak výstupné plnenia posudzovať vo väzbe na daňovú povinnosť jednotlivca.

K uvedenej problematike vydalo FRSR Oznámenie o zmenách pri uplatňovaní zákona o DPH od 1. 1. 2014 zdaniteľnými osobami, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení, ktoré sa nachádza na webovom portáli FSSR www.financnasprava.sk- daňoví a colní špecialisti – dane – novinky z legislatívy – nepriame dane. – viď. predmetné oznámenie...


§ 4 ods. 3

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku 1 alebo odseku 2, je zdaniteľnou osobou podľa § 3, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len „platiteľ”).


Vypustenie textu v rámci odseku 3 je vykonané v dôsledku úplného zrušenia inštitútu zábezpeky na daň. Zdaniteľná osoba s povinnosťou zložiť zábezpeku na daň po 1.1.2019 už existovať nebude.


§ 4 ods. 4

Platiteľom sa stáva aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, a to odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, a to odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom. Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa odseku 1, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 alebo ods. 7. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch podľa štvrtej vety a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť. Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.


Pojem „dodanie podniku prípadne časti podniku” je pojmom Európskej únie. Nie je preto ďalej opodstatnené, aby sa predaj podniku riadil výlučne ustanoveniami § 476 až 488 ObchZ. Z tohto dôvodu sa odkaz na spomínané ustanovenia Obchodný zákonník od 1.1.2019 vypúšťa.

Obmedzenie povinnej registrácie pre DPH pri dodaní nehnuteľností určených na bývanie, ktoré sú oslobodené od dane (§ 4 ods. 4 ZoDPH) od 1.1.2020


Komentár:

Do § 4 ods. 4 ZoDPH sa dopĺňa znenie, v zmysle ktorého sa zdaniteľná osoba, ktorá dodá byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor nestáva platiteľom, ak dodanie je oslobodené od dane podľa § 38 ods. 7 ZoDPH.

V súlade s § 38 ods. 7 ZoDPH dodanie bytu, jednotlivého apartmánu alebo jednotlivého nebytového priestoru je oslobodené od DPH, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa:

  • - kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr;
  • - kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác;
  • - kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác.


Príklad:

Spoločnosť s ručením obmedzeným (zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH) nadobudla nepeňažným vkladom od spoločníka – fyzickej osoby jednotlivý nebytový priestor v roku 2014, ktorý bol skolaudovaný v roku 2013. Spoločnosť s ručením obmedzeným plánuje


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: