Input:

Komentár k ZDPH § 48c Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.3 Komentár k ZDPH § 48c Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

§ 48c

Oslobodené od dane je

a) dodanie tovaru, ktorý je uvedený v prílohe č. 9 časti I, vo verejnom colnom sklade typu I25) v tuzemsku, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie, okrem dodania tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k ukončeniu colného režimu colné uskladňovanie,

b) dodanie tovaru, ktorý je uvedený v prílohe č. 9 časti I, v osobitnom sklade podľa § 48d, okrem dodania tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k vyňatiu tovaru z osobitného skladu,

c) dodanie služieb, ktoré súvisia s tovarom v režime podľa písmena a) alebo situácii podľa písmena b).

(2) Ak sú splnené podmienky podľa § 48e, oslobodené od dane je

a) dovoz tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu25a) v tuzemsku,

b) dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu v tuzemsku, a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tohto tovaru,

c) dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v daňovom sklade v tuzemsku a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade v tuzemsku, ak ich dodanie súvisí s uskladneným tovarom okrem dodania tovaru, v súvislosti s ktorým dochádza k vyňatiu tovaru z daňového skladu,

d) nadobudnutie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu v tuzemsku, a dodanie služieb, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto tovaru.

(3) Oslobodenie od dane podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb.

(4) Výška splatnej dane pri ukončení režimu alebo situácie podľa odsekov 1 a 2 zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby každý uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani.

(5) Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať režim alebo situácia uvedená v odsekoch 1 a 2, je povinná platiť daň. Ak osoba podľa prvej vety nie je platiteľom, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň predtým, ako sa na tovar prestane vzťahovať režim alebo situácia uvedená v odsekoch 1 a 2. Na registráciu sa vzťahujú § 4 ods. 3 a § 5 ods. 2.

(6) Službami podľa odseku 1 písm. c) sú skladovanie, ocenenie a služby fyzicky vykonané na tomto tovare, ak po vykonaní služby tovar naďalej ostane tovarom uvedeným v prílohe č. 9 časti I, a službami podľa odseku 2 písm. c) sú skladovanie, ocenenie a služby fyzicky vykonané na tomto tovare, ak po vykonaní služby tovar naďalej ostane tovarom uvedeným v prílohe č. 9 časti II. Službami podľa odseku 2 písm. b) a d) sú preprava tovaru a doplnkové služby pri preprave tovaru.


Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty EÚ implementovali do svojej národnej legislatívy oslobodenie od DPH pri transkaciách spojených s medzinárodným obchodom. Ide predovšetkým o oslobodenie od DPH dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch.

Takéto oslobodenie má zavedené viacero štátov EÚ. Slovenská republika zatiaľ netransponovala príslušné doborovoľné ustanovenie citovanej smernice, v dôsledku čoho sa obchodníci s určitými komoditami obchodovateľnými na medzinárodných burzách vyhýbajú práve tuzemsku, nakoľko sú tieto tovary zaťažené daňou z pridanej hodnoty pri každom ich predaji, aj keď fyzicky neopustia územie skladov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike.

Právna úprava oslobodenia od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom obsiahnutá v novodoplnenom § 48c a § 48d zákona o DPH umožní komerčne relevantné obchodovanie s uskladnenou surovou ropou,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: