dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členovia

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členovia

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos


§ 4b

(1) Členovia skupiny môžu požiadať o registráciu skupiny pre daň (ďalej len „registrácia skupiny“). Žiadosť o registráciu skupiny musí obsahovať

a) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne každého člena skupiny,

b) identifikačné číslo pre daň každého člena skupiny, ak je mu pridelené v tuzemsku,

c) miestne príslušný daňový úrad každého člena skupiny,

d) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny na zastupovanie skupiny na účely uplatňovania tejto dane (ďalej len „zástupca skupiny“),

e) podpisy štatutárnych zástupcov všetkých členov skupiny.

(2) Žiadosť o registráciu skupiny sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre