dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 68c Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov

27.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3 Komentár k ZDPH § 68c Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov

Ing. Ján Mintál


§ 68c

Osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov

(1) Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 25 je

a) zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,

b) sprostredkovateľom zdaniteľná osoba so sídlom alebo prevádzkarňou na území Európskej únie, ktorú zdaniteľná osoba uskutočňujúca predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov určila ako osobu povinnú platiť daň a plniť povinnosti ustanovené touto osobitnou úpravou v jej mene a na jej účet,

c) členským štátom identifikácie členský štát,

1. ktorý si zdaniteľná osoba