dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 68ca Správa daní pri uplatňovaní osobitných úprav

28.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.3.1 Komentár k ZDPH § 68ca Správa daní pri uplatňovaní osobitných úprav

Ing. Ján Mintál


§ 68ca

Správa daní pri uplatňovaní osobitných úprav

(1) Ak členským štátom identifikácie je Slovenská republika, na správu dane vzťahujúcej sa na osobitnú úpravu uplatňovania dane pri dodaní tovarov a služieb podľa § 68 ods. 1 s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorý je členským štátom spotreby, sa použije osobitný predpis,33) ak osobitný predpis28ad) a § 68a až 68c neustanovujú inak.

(2) Ak členským štátom spotreby je Slovenská republika, na správu dane sa použije osobitný predpis,33) ak osobitný predpis28ad) neustanovuje inak. Ak je zdaniteľná osoba identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a až 68c, doručuje písomnosti daňovému úradu elektronickými prostriedkami; na doručovanie sa