Input:

Komentár k ZDPH § 7 Registrácia nadobúdateľa tovaru

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Komentár k ZDPH § 7 Registrácia nadobúdateľa tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

Registrácia „nadobúdateľa” tovaru

§ 7 ods. 1

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.

§ 7 ods. 2

Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba podľa odseku 1 aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 14 000 eur.

§ 7 ods. 3

Daňový úrad je povinný osobu podľa odsekov 1 a 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

V súvislosti s týmto ustanovením je potrebné mať na zreteli, že nadobudnutie tovarov z iných členských štátov od osôb identifikovaných pre daň si zdaniteľná osoba (podnikajúci subjekt) sleduje v rámci kalendárneho roku a že ide o tovar, ktorého hodnota sa posudzuje bez DPH. Tým, že zo zákona vyplýva povinná registrácia z nadobudnutých tovarov z iných ČŠ ešte pred dosiahnutím sledovanej hranice 14 000 €, je potrebné každé takéto nadobudnutie tovaru z iného ČŠ prepočítavať kurzom ECB, pokiaľ bol tovar dodaný v inej mene ako €.

Zdaniteľná osoba nie je povinná sa registrovať podľa § 7, ak nadobúda tovar od zdaniteľných osôb, ktoré nemajú pridelené IČ DPH v inom členskom štáte.

Slovenský podnikateľ sa zaoberá nákupom a predajom českej literatúry. Tieto knihy v ČR nakupuje od osôb identifikovaných pre daň. Každý nákup prepočítava kurzom ECB (§ 26). Ako náhle sa začne blížiť k čiastke 14 000 € bez DPH, mal by požiadať ešte pred dosiahnutím tejto čiastky o registráciu podľa § 7. Je pochopiteľné, že český dodávateľ literatúry predáva tovar s českou DPH, nakoľko sa náš subjekt nemohol preukázať IČ DPH. Prepočet kurzom ECB odberateľ však vykoná bez českej DPH!

Po registrácii podľa § 7 sa v ČR preukazuje svojím IČ DPH, takže ďalší nákup literatúry bude už v ČR oslobodený od DPH a slovenský podnikateľ registrovaný pre daň samozdaňuje literatúru v tuzemsku, pričom nemá právo odpočítania tejto dane, nakoľko nemá postavenie PLATITEĽA. Samozdanenie vykoná cez podané daňové priznanie k DPH v riadku 5 a 6 za podmienky, že ide o knihy so zníženou sadzbou dane. Daňové priznanie podáva do 25. nasledujúceho mesiaca a len vtedy, keď mu vznikne povinnosť platiť daň (§ 78 ods. 4). Daňovú povinnosť musí k 25. dňu nasledujúceho mesiaca aj uhradiť. Právo na odpočítanie dane mu nevzniká, nakoľko nemá štatút platiteľa dane. Je len osobou registrovanou pre daň.

Na stránkach MF SR je zverejnené metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré tiež nájdete ako samostatnú prílohu na priloženom CD.

Problém

Sme štátna rozpočtová organizácia, ktorá sa v zmysle uznesenia Vlády SR č. 137/2011 dobrovoľne zaregistrovala pre DPH na príslušnom DÚ, a to podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. Objednali sme tovar z ČR, pričom nám faktúra vyhotovená 29. 11. prišla bez DPH vo výške 800 €, dňa 10. 12. Tovar sme prijali 30. 11. Sme povinní vykonať samozdanenie a daň si vypočítať sami? Podľa akého ustanovenia postupovať?

Riešenie

Osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH je pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu povinná platiť daň podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH, pričom jej daňová povinnosť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: