Input:

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamov

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamov

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


Povinnosti osôb povinných platiť daň

§ 70 Vedenie záznamov

(1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, o prijatí služieb z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane; v záznamoch platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. Člen skupiny je povinný viesť osobitne záznamy o dodaní tovarov a služieb ostatným členom skupiny.

(2) Platiteľ vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o

a) dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3,

b) premiestnení tovaru podľa § 8 ods. 4 písm. f), g) a h) z tuzemska do iného členského štátu,

c) dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 okrem služieb oslobodených od dane podľa § 28 až 41,

d) dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, ktorá je oslobodená od dane, a dodaní služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 v inom členskom štáte,

e) dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa preprava tohto tovaru začala v tuzemsku,

f) dodaní tovaru podľa § 47 ods. 13,

g) premiestnení tovaru, vrátení tovaru alebo nahradení zdaniteľnej osoby podľa § 8a ods. 1 písm. c) v režime call-off stock, v rozsahu podľa osobitného predpisu,28dc)

h) tovare, ktorý bol pre neho odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock, v rozsahu podľa osobitného predpisu.

(3) Platiteľ vedie osobitne záznamy potrebné na identifikáciu hnuteľného hmotného majetku z iného členského štátu, na ktorom vykoná práce alebo ho oceňuje, ak tieto práce vykonáva pre osobu identifikovanú pre daň v inom členskom štáte.

(4) Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7a je povinná viesť záznamy o

a) nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu,

b) dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1,

c) prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3,

d) tovare, ktorý bol pre ňu odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock, v rozsahu podľa osobitného predpisu.28dc)

(5) Platiteľ, ktorému vzniká daňová povinnosť zo zálohovaných obalov podľa § 19 ods. 10, vedie na účely určenia základu dane osobitne záznamy o počte všetkých zálohovaných obalov uvedených spolu s tovarom na trh v tuzemsku a o počte všetkých prázdnych zálohovaných obalov vrátených z trhu v tuzemsku.

(6) Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely ďalšieho predaja a tento tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto tovare. Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať

a) meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,

b) hodnotu tovaru,

c) identifikačné číslo vozidla VIN,28e)

d) počet najazdených kilometrov,

e) dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,

f) dátum vyhotovenia faktúry,

g) dátum nadobudnutia tovaru,

h) údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

(7) Platiteľ je povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi tovar podľa odseku 6, doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania záznamy podľa odseku 6. Záznamy sa podávajú na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle finančného riaditeľstva.

(8) Ak platiteľ nedoručí záznamy podľa odseku 6 daňovému úradu, doručí záznamy oneskorene alebo uvedie v záznamoch nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť protiprávneho stavu.

(9) Záznamy podľa odsekov 1 až 6 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.


Vychádzajúc z ustanovenia § 70 ods.2 zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2019 sa rozšírila štruktúra údajov, ktoré je povinný platiteľ DPH viesť v rámci podrobných záznamov podľa jednotlivých zdaňovacích období. To znamená, že od 1.1.2019 je platiteľ povinný viesť podrobné záznamy o:

a) dodaní tovaru podľa § 8 ods.3 zákona o DPH,

b) premiestnení tovaru podľa § 8 ods.4 písm. f), g) a h) zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu,

c) dodaní služby podľa § 9 ods.2 a 3 zákona o DPH okrem služieb oslobodených od dane podľa § 28 až 41 spomínaného zákona,

d) dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods.1 zákona o DPH v inom členskom štáte, ktorá je oslobodená od dane, a dodaní služby s miestom dodania podľa § 16 ods.1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH v inom členskom štáte,

e) dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa preprava tohto tovaru začala v tuzemsku,

f) dodaní tovaru podľa § 47 ods.13 zákona o DPH.

Je to z dôvodu, že plnenia, doplnené v písmene d) a e) sa neuvádzajú do daňového priznania, súhrnného výkazu a ani kontrolného výkazu.

Rozšírenie povinnosti platiteľa dane a osoby registrovanej podľa § 7 a § 7a ZoDPH viesť daňové záznamy v rámci uplatnenia režimu call-off stock (§ 70 ods. 2 písm. g) a h)§ 70 ods. 4 písm. d) od 1.1.2020


Komentár:

Od 1. januára 2020 je platiteľ dane povinný viesť daňové záznamy v jednotlivých zdaňovacích obdobiach pri uplatnení režimu call-off stock o:

  • - premiestnení, vrátení tovaru alebo nahradení zdaniteľnej osoby, ktorej má byť tovar dodaný podľa § 8a ods. 1 písm. c) ZoDPH;
  • - tovare, ktorý bol pre platiteľa dane odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu.

Osoba registrovaná podľa § 7 a 7a ZoDPH je z titulu aplikovania režimu call-off stock povinná viesť daňové záznamy o:

  • - tovare, ktorý bol pre ňu odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu.

Zjednotenie pravidiel pri aplikácii tzv. „call-off stock” režimu (§ 8 ods. 4, § 8a, § 11a, § 70 ods. 2 písm. g) a h), § 70 ods. 4 písm. d), § 80 ods. 1 písm. e) až g)ods. 4 písm. f) a § 85kh) od 1.1.2020


Komentár:

Implementáciou smernice Rady (EÚ) 2018/1910 sa zjednocujú pravidlá uplatnenia tzv. call-off stock režimu v členskom štáte začatia prepravy tovaru, ako aj v členskom štáte skončenia prepravy tovaru. Zavádza sa nový § 8a, ktorý stanovuje podmienky uplatnenia režimu call-off stock z pohľadu členského štátu začatia prepravy tovaru,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: