Input:

Komentár k ZDPH § 7a Registrácia zdaniteľných osôb pri cezhraničných službách

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.1 Komentár k ZDPH § 7a Registrácia zdaniteľných osôb pri cezhraničných službách

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

Registrácia zdaniteľných osôb pri cezhraničných službách

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7

Z uvedeného znenia vyplýva, že len ten podnikateľ sa registruje podľa § 7a, ktorému je dodaná služba podľa § 15 ods. 1, t. j. ide o služby, ktorých miesto dodania sa určuje podľa spotreby danej služby, pokiaľ je služba dodaná z iného členského štátu.

Ide o nasledovné služby:

 • právne

 • poradenské

 • technické,

 • audítorské

 • reklamné služby

 • prevod alebo postúpenie autorských práv

 • pridelenie zamestnancov

 • nájom dopravných prostriedkov na obdobie dlhšie ako 30 dní, u plavidiel dlhší ako 90 dní

 • oprava hnuteľného majetku a práce na hnuteľnom majetku

 • telekomunikačné služby

 • elektronické služby

 • poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny

 • preprava tovaru kdekoľvek či už medzi členskými štátmi alebo len v rámci jedného členského štátu okrem prepravy z tuzemska do tretieho štátu, ktorá je oslobodená od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH

 • nakládky, vykládky tovarov a služieb spojených s prepravou

 • sprostredkovateľské služby

 • strážna služba, ak je spojená so strážením napr. osôb alebo majetku pri preprave (nie taká strážna služba, ktorá súvisí so strážením objektu)

 • nájom hnuteľného majetku

 • služby bankové, finančné, poisťovacie

 • prekladateľské

 • tlmočnícke

 • zámočnícke – pokiaľ sa nevzťahujú na práce súvisiace s nehnuteľnosťou

 • stolárske

 • zváračské (pokiaľ sa nevzťahujú na práce súvisiace s nehnuteľnosťou)

 • baliarske služby

 • služby skladovania (okrem služieb, ktoré sú spojené s prenájmom nehnuteľnosti)

 • upratovacie služby (okrem služieb, ktoré sú súčasťou prác na nehnuteľnosti)

 • inžinierske služby (pokiaľ nejde o služby ku konkrétnej nehnuteľnosti)

 • prieskum trhu

 • marketingové služby a mnohé ďalšie.

Daňové priznanie podáva len v prípade, ak prijme takúto službu z iného členského štátu, inak daňové priznanie nepodáva.

Daňová povinnosť pri prijatí služby z iného členského štátu vznikne dňom dodania služby, resp. dňom jej ukončenia. V prípade, ak sa podnikateľ zaregistruje podľa § 7a/dodá službu inému subjektu v tuzemsku, nepodlieha táto služba dani, nakoľko podľa § 69 ods. 1 nie je osobou, ktorá je povinná platiť daň. Daň je povinný platiť len platiteľ, ak mu v tuzemsku vznikla daňová povinnosť.

Právnik (zdaniteľná osoba) požiadal českého právnika o odborné právne služby (výklad niektorých ustanovení českého zákona). Za poskytnuté právne služby mu český právnik fakturoval dohodnutú cenu bez dane, nakoľko tuzemský právnik sa musel zaregistrovať na DPH podľa §7a ešte pred dodaním tejto služby a daňové priznania bude podávať len v prípade vzniku daňovej povinnosti (§ 78 ods. 3).

Služba je podľa § 19 ods. 2 dodaná jej poskytnutím. Poskytnutie služby sa odvíja od jej ukončenia. Ak český právnik službu poskytol napr. 11. januára, potom, ak je služba poskytnutá v CZK, je potrebné vykonať prepočet na EUR v deň predchádzajúci vzniku tejto DP (§ 26 ods.1 zákona o DPH), t.j. prepočet sa vykoná kurzom ECB ku dňu 10. januára. Ak je týmto dňom nedeľa, berie sa posledný platný kurz. Podľa § 69 ods. 3 má slovenský právnik povinnosť priznať daň zo sumy, ktorú mu český právnik vyfakturoval bez dane v riadku 11 a 12 daňového priznania, ale nemá právo na odpočítanie dane.


Problém

Som registrovaný na DPH podľa § 7a . Vzťahuje sa na mňa povinnosť podávať daňové priznanie elektronickou formou?

Riešenie

Nie, povinnosť podávať daňové priznanie elektronickou formou v zmysle Daňového poriadku § 14 vyplýva len pre platiteľov dane, t. j. nie pre osoby registrované pre daň podľa § 7 alebo 7a zákona o DPH.

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami bude mať platiteľ dane až od

1. 1. 2013.


Problém

Mám povinnosť registrácie na DPH, ak mi česká firma registrovaná pre daň vykoná fyzickú inštaláciu softvéru na mojom počítači? Softvér mi dodala iná firma. Som podnikateľ – OSZČ – nie som registrovaný na DPH.

Riešenie

Povinnosť registrácie vzniká podľa § 7a zákona o DPH, nakoľko miesto dodania služieb prác na hnuteľnom majetku je podľa § 15 ods. 1 tam, kde má sídlo alebo miesto podnikania odberateľ – zdaniteľná osoba. Týmto miestom je tuzemsko. Povinnosť registrácie však vzniká ešte predtým, ako sa táto služba uskutoční. Registrovaná osoba potom postupuje tak, ako je uvedené v predchádzajúcom príklade.

Ak by sa zdaniteľná osoba neregistrovala, bola by povinná daň zaplatiť aj tak, nakoľko podľa § 69 ods. 3 je povinná zaplatiť daň zdaniteľná osoba (podnikateľ) bez ohľadu na to, či je registrovaná na DPH alebo nie.

Česká firma – registrovaná pre DPH v ČR, poskytla nakládku tovaru slovenskému odberateľovi v ČR dňa 10. 10. Faktúru vystavila dňa 17. 10., slovenský odberateľ (OSZČ) faktúru obdržal dňa 18.10. Na faktúre bola čiastka uvedená v hodnote 75 €.

Postup zdaniteľnej osoby zo SR

Registrácia na DPH podľa § 7a. Slovenský podnikateľ sa dostaví na DÚ k miestne príslušnému správcovi dane ešte predtým, ako službu objednal, napr. 3.10. a vyplní tlačivo k registrácii. Tlačivo na registráciu viď na webovej stránke www.financnasprava.sk – katalóg elektronických formulárov – registrácia na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty (univerzálne tlačivo) – príloha č. 1 posledný bod str. 5.

1. Po vydaní osvedčenia na registráciu podľa § 7a sa podnikateľ stane „registrovanou osobou”, nie však platiteľom dane. Predpokladajme, že DÚ vydá osvedčenie napr. 5. 10., ktoré si podnikateľ môže osobne prevziať (inak sa doručuje poštou). Obdrží bielu kartičku.

2. Pri objednávke nakládky v ČR oboznámi dodávateľa z ČR, že mu bolo pridelené IČ DPH.

3. Dodávateľ z ČR, ktorý dodal službu nakládky 10. 10. 2011 pri vystavení faktúry dňa 17. 10. uvedie na faktúre slovenské IČ DPH odberateľa a službu uvedie bez DPH s poznámkou, že daň platí odberateľ v zmysle českého zákona o DPH § 31. Služba bola uvedená v EUR v hodnote 75 €.

4. Slovenský registrovaný podnikateľ je povinný priznať daň v tuzemsku. Ako základ dane bude čiastka 75 € − keďže je uvedená v € − prepočet sa nevykonáva. Za deň dodania služby sa bude považovať v zmysle § 19 ods. 2 deň dodania služby – deň nakládky – t. j. 10. 10.

5. Slovenský registrovaný podnikateľ podá daňové priznanie k DPH, kde na prvej strane okrem povinných koloniek a podpisu vyplní krížikom štvorček, ktorý potvrdzuje, že je osobou povinnou podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH. Zdaňovacie obdobie vyplní mesiac „10”.

6. Na druhej strane vyplní:

Riadok 11, kde uvedie sumu 75 a riadok 12, kde uvedie 20 % DPH t. j. 15 €.

Ďalej vyplní riadok 19, kde uvedie sumu 15 €, rovnako riadok 31 a 34.

7. Daňové priznanie podáva do 25. 11., kedy je povinný aj zaplatiť daň (15 €) na účet správcu dane.

V prípade, že si podnikateľ nesplní svoju registračnú povinnosť, môže mu byť uložená pokuta v zmysle zákona o správe daní.

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade platí, že tuzemský podnikateľ má povinnosť registrácie, ak dodáva cezhraničné služby do iného členského štátu (nie tretieho štátu).

Ide o nasledovné cezhraničné služby, pri ktorých je povinnosť registrácie:

 • právne,

 • poradenské

 • technické

 • audítorské

 • reklamné služby

 • prevod alebo postúpenie autorských práv

 • pridelenie zamestnancov

 • nájom dopravných prostriedkov na obdobie dlhšie ako 30 dní, u plavidiel dlhší ako 90 dní,

 • oprava hnuteľného majetku a práce na hnuteľnom majetku

 • telekomunikačné služby

 • elektronické služby

 • poskytnutie  prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny

 • preprava tovaru kdekoľvek či už medzi členskými štátmi alebo len v rámci jedného členského štátu okrem prepravy z tuzemska do tretieho štátu, ktorá je oslobodená od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH

 • nakládky, vykládky tovarov a služieb spojených s prepravou

 • sprostredkovateľské služby

 • strážna služba, ak je spojená so strážením napr. osôb alebo majetku pri preprave (nie taká strážna služba, ktorá súvisí so strážením objektu)

 • nájom hnuteľného majetku,

 • služby bankové, finančné, poisťovacie,

 • prekladateľské

 • tlmočnícke

 • zámočnícke – pokiaľ sa nevzťahujú na práce súvisiace s nehnuteľnosťou

 • stolárske

 • zváračské (pokiaľ sa nevzťahujú na práce súvisiace s nehnuteľnosťou)

 • baliarske služby

 • služby skladovania (okrem služieb, ktoré sú spojené s prenájmom nehnuteľnosti)

 • upratovacie služby (okrem služieb, ktoré sú súčasťou prác na nehnuteľnosti)

 • inžinierske služby (pokiaľ nejde o služby ku konkrétnej nehnuteľnosti),

 • prieskum trhu

 • marketingové služby a mnohé ďalšie

Ak dodá niektorú z vymenovaných služieb osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, podáva súhrnný výkaz elektronickou formou a len vtedy, kedy službu dodal.

Stačí ak podá štvrťročný súhrnný výkaz.

Autoopravovňa vykonala opravu vozidla zdaniteľnej osoby z ČR v januári v hodnote 500 €, ktorá bola ukončená 25. 1. Česká zdaniteľná osoba objednala opravu pod prideleným IČDPH z dôvodu povinnej registrácie v ČR, nakoľko prijme službu z iného členského štátu (zo Slovenska) a bola povinná sa registrovať z tohto dôvodu. Ak je autoopravovňa neplatiteľom DPH – je povinná sa zaregistrovať na DPH ešte pred dodaním služby napr. pri prijatí objednávky. Ak napr. prijala objednávku dňa 11. 1., mala by sa k tomuto dňu registrovať a správca dane by ju mal zaregistrovať bezodkladne, resp. do 7 dní. Ak teda bude tuzemskej autoopravovni pridelená registrácia napr. 12. 1., potom službu, ktorá bola ukončená 25. 1., uvedie vo svojich záznamoch (§ 70 ods. 4). Zároveň za obdobie 1. kalendárneho štvrťroka podá súhrnný výkaz do 20.apríla elektronickou formou.

Podnikateľ sa nemusí registrovať na DPH v prípade, ak DODÁ

 • cezhraničnú službu nezdaniteľnej osobe (napr. občanovi)

 • službu zahraničnej zdaniteľnej osobe, ktorej miesto dodania je určené podľa § 16

 • službu do tretieho štátu (stavebné práce, ubytovacie služby, krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov, atď.)

Podnikateľ sa nemusí registrovať na DPH v prípade, ak PRIJME

 • cezhraničnú službu od nezdaniteľnej osoby (od občana)

 • službu od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ktorej miesto dodania je určené podľa § 16

 • službu z tretieho štátu


Problém

Podnikateľ (OSZČ) vykoná v ČR zámočnícke práce dňa 10. 10. – opraví mobilný trezor podnikateľovi v ČR. Hodnota opravy je v čiastke 120 €. Podnikateľ z ČR si tieto služby objednal pod českým IČ DPH. Je povinný sa slovenský podnikateľ registrovať podľa § 7a zákona o DPH?

Riešenie

Slovenský podnikateľ je povinný sa registrovať na DPH podľa § 7a ešte pred dodaním služby, t. j. zaregistruje sa napr. 6. 10., 7. 10 mu bolo vydané osvedčenie. Faktúru vystaví napr. 13. 10. (do 15 dní od uskutočnenia služby − § 73. Na faktúre uvedie:

 • podrobné údaje o odberateľovi vrátane IČ DPH v ČR

 • podrobné údaje o dodávateľovi vrátane IČ DPH v SR

 • poradové číslo faktúry

 • dátum, kedy bola služba dodaná (10. 10.)

 • dátum vyhotovenia faktúry (13. 10.)

 • rozsah a druh dodanej služby

 • cenu služby – 120 €

 • poznámku, že osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Túto službu si slovenský registrovaný podnikateľ uvedie aj v záznamoch pre DPH, kde napr. uvedie:

IČ DPH odberateľa + názov odberateľa dátum dodania služby druh dodanej služby cena služby miesto služby

České IČ DPH presný názov z faktúry 10. 10. oprava mobilného trezora 120 € ČR


Problém

Podnikateľ (OSZČ) vykoná v ČR zámočnícke práce dňa 10. 10. – opraví mobilný trezor občanovi v ČR. Hodnota opravy je v čiastke 120 €. Je povinný sa slovenský podnikateľ registrovať podľa § 7a zákona o DPH?

Riešenie

Slovenský podnikateľ nie je povinný sa registrovať na DPH podľa § 7a, lebo jeho odberateľom nie je podnikajúci subjekt.


Problém

Podnikateľ (OSZČ) vykoná v  SR zámočnícke práce dňa 10. 10. – opraví mobilný trezor podnikateľovi v SR. Hodnota opravy je v čiastke 120 €. Podnikateľ zo SR si tieto služby objednal pod slovenským IČ DPH. Je povinný sa slovenský podnikateľ registrovať podľa § 7a zákona o DPH?

Riešenie

Slovenský podnikateľ nie je povinný sa registrovať na DPH podľa § 7a, nakoľko nejde o dodanie služby voči zahraničnej osobe z iného členského štátu.


Problém

Podnikateľ (OSZČ) vykoná v SR zámočnícke práce dňa 10. 10. – opraví mobilný trezor občanovi v SR. Hodnota opravy je v čiastke 120 €. Je povinný sa slovenský podnikateľ registrovať podľa § 7a zákona o DPH?

Riešenie

Slovenský podnikateľ nie je povinný sa registrovať na DPH podľa § 7a, lebo jeho odberateľom nie je podnikajúci subjekt z iného členského štátu.

Ak by slovenský podnikateľ dodal zámočnícke služby (opravu mobilného trezora) napr. podnikateľovi alebo občanovi z tretieho štátu, rovnako nemá povinnosť registrácie podľa § 7a.

Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Podnikateľ – OSZČ (osoba samostatne zárobkovo činná) poskytovala poradenské služby podnikateľovi z ČR. Služby poskytovala v období za mesiace október 2014 až apríl 2015. Z uvedeného vyplýva, že OSZČ sa mala registrovať na DPH podľa § 7a/ ešte pred začatím poskytovania predmetných služieb, t.j. ak sa zmluvne dohodla na poskytovaní služieb s termínom dodania napr. 1. októbra, potom sa mala registrovať ešte pred týmto dátumom.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: