dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 8 Dodanie tovaru

2.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Komentár k ZDPH § 8 Dodanie tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Mgr. Adam Korkos, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 8

Dodanie tovaru

(1) Dodaním tovaru je

a) prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak tento zákon neustanovuje inak; na účely tohto zákona hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné veci a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu, ako je ich nominálna hodnota, alebo za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) v deň predchádzajúci dňu predaja bankoviek a mincí,

b) dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o