dnes je 24.2.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 83 Zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

20.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.3 Komentár k ZDPH § 83 Zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál


§ 83

(1) Fyzická osoba, ktorá pokračuje v podnikaní po úmrtí platiteľa32) (ďalej len „osoba pokračujúca v podnikaní”), oznámi túto skutočnosť daňovému úradu, ktorý bol príslušný poručiteľovi, najneskôr do 30 dní odo dňa jeho úmrtia. Daňový úrad vykoná príslušné zmeny v registri, v ktorom uvedie meno, priezvisko, bydlisko osoby pokračujúcej v podnikaní a poznámku, že ide o pokračovanie v podnikaní po úmrtí platiteľa; zmeny v registri a identifikačné číslo pre daň poručiteľa sú platné do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. Vykonané zmeny v registri oznámi daňový úrad osobe pokračujúcej v podnikaní do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety.

(2) V čase od úmrtia poručiteľa do skončenia