Input:

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2020

10.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.53 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Na účely zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane. Takéto oslobodenie sa týka predovšetkým dodania tovaru na zásobenie plavidiel používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov, ako aj vojnových, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú do zahraničného prístavu alebo kotviska. Ako aj dodania, opravy úpravy, údržby a nájmu námorných plavidiel, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia vrátane rybárskej výbavy a dodanie iných služieb nevyhnutne spojených s námornými plavidlami. Dodanie tovaru na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu. Oslobodené od dane je chápané dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách a dodanie iných služieb potrebných priamo pre tieto lietadlá alebo ich náklad.

Taktiež nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7 podľa predmetného zákona, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je takto registrovaná pre daň, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 14 000 eur za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne. Nevzťahuje sa to však na nadobudnutie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak povinnosť platiť spotrebnú daň v tuzemsku vzniká nadobúdateľovi. Pričom do hodnoty 14 000 eur sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte, z ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený. Do hodnoty sa nezapočítava hodnota nových dopravných prostriedkov a hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane. Nadobúdateľ sa môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty 14 000 eur a toto svoje rozhodnutie oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň (§ 7). Zdaňovanie


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: