Input:

Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.41 Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Alkoholickým nápojom sa rozumie víno, medziprodukt, lieh a pivo, ktorý sa na daňovom území vyrobil, dopravil z iného členského štátu alebo doviezol z tretích krajín. Vínom sa rozumie, tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj. Štruktúra predmetu dane zodpovedá štruktúre vymedzenej smernicou Rady 92/83/EHS o zosúladení štruktúry spotrebných daní z alkoholu a alkoholických nápojov. Pri definovaní alkoholických nápojov, ako aj iných výrobkov podliehajúcich príslušnej spotrebnej dani sa používajú číselné znaky a opis tovaru zodpovedajúci colnému sadzobníku, ktorý vychádza z kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka EÚ. Tým možno zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu predmetu dane, ako aj aproximáciu štruktúry predmetu dane s príslušnou smernicou EÚ. Bližšie informácie o kódoch kombinovanej nomenklatúry sú dostupné v Úradnom vestníku Európskej únie L 294, Právne predpisy, Zväzok 59, z 28. októbra 2016.

Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov. Takéto oslobodenie od dane sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov iných ako tiché víno a pivo uplatní na jedného cestujúceho najviac na množstvo jeden liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo nedenaturovaného etylalkoholu s obsahom alkoholu 80 % objemu a viac, alebo dva litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu 22 % a menej. Každé množstvo alkoholu a alkoholického nápoja takto ustanovené predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre oslobodenie od dane na alkohol a alkoholické nápoje. Oslobodenie od dane na alkohol a alkoholické nápoje sa môže uplatniť na akúkoľvek kombináciu alkoholu a alkoholických nápojov, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.

Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov. Takéto oslobodenie od dane sa uplatní na dovoz tichého vína najviac v množstve 4 litrov a na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: