Input:

Oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.42 Oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Minerálne oleje vyrobené na daňovom území, alebo naň dodané z iného členského štátu alebo dovezené z územia tretieho štátu sú predmetom spotrebnej dane. Následne sa predmet dane rozčleňuje podľa kódov kombinovanej nomenklatúry, ako aj minerálnym olej, ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky, a tiež pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok alebo ich derivátov a ak sa ponúka na použitie alebo sa použije ako palivo. Pričom pohonná látka je minerálny olej určený alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na pohon benzínových, naftových, motorov upravených na spaľovanie skvapalnených plynných uhľovodíkov a leteckých prúdových motorov. Palivom je minerálny olej uvedený určený alebo ponúkaný na použitie, alebo použitý na výrobu tepla.

Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov. Takéto oslobodenie sa uplatní aj na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku, a pohonných látok v prenosnej nádrži, ktorých objem nepresahuje desať litrov. Iné pohonné látky sa za osobnú batožinu nepovažujú.

Pričom cestujúcim leteckou dopravou je osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreačného lietania. Súkromným rekreačným lietaním je použitie lietadla jeho vlastníkom alebo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: