Input:

Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.1 Príklad k § 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

Ing. Ivana Glazelová

Vývoz

§ 47 zákona o DPH- oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

Stiahnuť tlačivo

Vývoz tovaru je oslobodený od dane s nárokom na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb súvisiacich s vývozom tovaru, nakoľko daň sa uplatňuje resp. platí v tej krajine, kde dochádza k spotrebe, a preto sa pri vývoze tovaru do tretích štátov uplatňuje oslobodenie od dane. Vývoz tovaru s oslobodením od dane sa uskutoční vtedy, keď tovar fyzicky opustí územie Európskej únie.

Miesto dodania tovaru pri vývoze

Vývoz tovaru z tuzemska na územie tretieho štátu je vždy spojený s prepravou tovaru. Miesto dodania tovaru pri vývoze tovaru sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, miestom dodania je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať.

Postup platiteľa dane pri vývoze (podmienky aby mohol uplatniť oslobodenie)

Keďže ako sme si už uviedli je miestom dodania tuzemsko, tak na to aby predávajúci mohol uplatniť oslobodenie podľa § 47 zákona o DPH musia byť splnené zákonom stanovené podmienky.

Oslobodené od dane s nárokom na odpočítanie dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods.1 zákona o DPH).

Rovnako oslobodené od dane podľa § 47 ods.2 zákona o DPH s nárokom na odpočítanie dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Ak preprava tovaru je vykonaná kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, musí byť splnená podmienka, že kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko. Dodanie tovaru, ktorý prepravil kupujúci za účelom vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie, nie je oslobodené od dane a tuzemský platiteľ dane dodanie takéhoto tovaru zdaňuje ( napríklad nakúpené PHM v tuzemsku).


Slovenský platiteľ dane vyrobil výrobky, ktoré vyviezol zo Slovenska do Švajčiarska pre švajčiarskeho podnikateľa. Platiteľ dane má colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz. Prepravu tovaru do Švajčiarska uskutočnil slovenský dopravca na účet dodávateľa tovaru. Slovenský platiteľ dane fakturuje túto dodávku s DPH alebo faktúru vystaví bez DPH ?

Riešenie: Platiteľ dane vyhotoví faktúru švajčiarskemu podnikateľovi bez DPH a preukáže prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o preprave tovaru.


Slovenský platiteľ dane dodal tovar rakúskej spoločnosti, pričom rakúska spoločnosť si objednala tovar pod rakúskym identifikačným číslom pre DPH. Rakúska spoločnosť dala pokyn platiteľovi dane, aby tovar dodal zo Slovenska priamo do Ruska. Prepravu tovaru zo Slovenska do Ruska uskutočnil slovenský dopravca a fakturoval túto prepravu slovenskému platiteľovi dane. Slovenský platiteľ dane má colné vyhlásenie o prepustení tovaru do režimu vývoz. Keďže slovenský platiteľ dane fakturuje dodanie tovaru rakúskej spoločnosti bez DPH má uvádzať toto dodanie v súhrnnom výkaze?

Riešenie: Platiteľ dane vyhotoví faktúru rakúskej spoločnosti bez DPH a preukáže prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie a dokladom o preprave tovaru. Platiteľ dane uvedie vývoz tovaru v riadku 15 a v riadku 17 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Tento zdaniteľný obchod platiteľ dane neuvedie do súhrnného výkazu, pretože nešlo o dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu (preprava tovaru sa neskončila v inom členskom štáte, ale v treťom štáte).

Doklady preukazujúce vývoz

Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu (podľa § 47 ods. 1 a 2 zákona o DPH) je platiteľ dane povinný preukázať:

  • Colným vyhlásením (v súčasnosti v elektronickej podobe), v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia Európskej únie

a

  • Dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru (§ 47 ods. 3 zákona o DPH). Dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru môže byť napr. CMR, lodný list, letecký nákladný list, karnet TIR, dodací list TR pri preprave kontajnerov a pod.

Platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane pri vývoze tovaru. ( § 47 ods. 3 zákona o DPH)

Deň dodania pri vývoze tovaru podľa zákona o DPH

Podľa zákona o DPH za deň dodania tovaru pri vývoze tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ vyplýva to z § 19 ods. 9 zákona o DPH a tento deň je akceptovaný aj finančnou správou pre účely ocenenia pohľadávky na eurá ak je faktúra vystavená v cudzej mene keďže v praxi je problém niekedy stanoviť deň splnenia dodávky pre účely ocenenia pohľadávky (resp. ak vieme zistiť z podkladov resp. zo zmluvy držíme sa tohto dňa, ak nie môžeme pre účely ocenenia pohľadávky považovať za deň dodania aj deň dodania zadefinovaný pre účely DPH v zákone o DPH).

Zákon o DPH ustanovuje lehotu, do ktorej je platiteľ dane povinný mať doklad – colné vyhlásenie, aby mu bolo uznané oslobodenie od dane. Platiteľ dane musí mať k dispozícii doklad, v ktorom bude výstup tovaru z územia Európskych spoločenstiev potvrdený colným orgánom, najneskôr do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ dane uplatnil oslobodenie od dane. Ak platiteľ dane nemá tento doklad do uplynutia šesťmesačnej lehoty, musí podať dodatočné daňové priznanie a uplatniť na dodaný tovar daň.


Východiskové informácie ku príkladu

Deň dodania pri vývoze tovaru podľa zákona o DPH

Za deň dodania tovaru pri vývoze tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ vyplýva to z § 19 ods. 9 zákona o DPH a ako sme už uvádzali tento deň je akceptovaný aj finančnou správou pre účely ocenenia pohľadávky na eurá ak je faktúra vystavená v cudzej mene.

Oceňovanie pohľadávky z pohľadu zákona o účtovníctve

V praxi je častým problémom stanoviť „deň splnenia dodávky” tak u odberateľa (kupujúceho) ako aj u dodávateľa (predávajúceho), nakoľko postupy účtovania deň splnenia dodávky nedefinujú. Preto pri stanovení dňa splnenia dodávky je potrebné vychádzať z iných právnych predpisov, ktoré deň splnenia dodávky definujú (napr. z Obchodného zákonníka) alebo z medzinárodných predpisov, na základe ktorých je možné deň splnenia dodávky a teda aj deň uskutočnenia účtovného prípadu stanoviť (v internej smernici), napr. dňom splnenia dodávky je deň prevzatia tovaru kupujúcim, alebo na základe zmluvy (dohody) medzi kupujúcim a predávajúcim a pod.

Na základe uvedeného, sme toho názoru, že za deň dodania tovaru pri dodaní tovaru do tretieho štátu (pre účely ocenenia pohľadávky) sa môže považovať aj deň výstupu tovaru z územia EÚ (ako je upravené v zákone o DPH), ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom hlásení. Vychádzame z § 19 ods. 9 zákona o DPH kde je uvedené, že ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ 47 ods. 1 a 2), za deň dodania tovaru sa považuje deň


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: