Input:

Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27.8.1 Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z.z. v znení zákona č. 369/2018 Z.z.

ZOZNAM TOVAROV, NA KTORÉ SA MÔŽE UPLATNIŤ OSLOBODENIE OD DANE PRI ZDANITEĽNÝCH OBCHODOCH SPOJENÝCH S MEDZINÁRODNÝM OBCHODOM

Časť I 
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka  Opis tovaru  
2709 00 90  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surovéOstatné 
Časť II 
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka  Opis tovaru  
2710 12 41  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS oktánovým číslom (RON) menej ako 95 
2710 12 45  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98 
2710 12 49  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac 
2710 19 43  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného % 
2710 19 46  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného % 
2710 19 47  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného % 
2710 19 48  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného % 
2710 20 11  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného % 
2710 20 15  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného % 
2710 20 17  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného % 
2710 20 19  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného % 


Ide o novú prílohu k zákonu o DPH, v rámci ktorej je obsiahnutý zoznam tovarov prostredníctvom číslených kódov Spoločného colného sadzobníka, na ktoré sa môže uplatniť inštitút oslobodenia od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom. Táto problematika však nadobudne účinnosť až od 1.januára 2020.

Oslobodenie od dane v rámci medzinárodného obchodu so surovou ropou, motorovou naftou, benzínom za príslušných podmienok (§ 5 ods. 1 písm. h), § 48c ods. 1, 2, 5 a 6, § 48ca, § 48d, § 48e a § 49 ods. 2 písm. b), príloha č. 9) od 1.1.2020


Komentár:

Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty dobrovoľne oslobodili od DPH transakcie spojené s medzinárodným obchodom. Jedná sa o oslobodenie od DPH predovšetkým pri takých dodávkach tovarov, ktoré sú umiestnené v colných alebo iných skladoch.

Slovenská republika implementovala túto možnosť oslobodenia od dane s účinnosťou od 1. januára 2020 pri:

  • - dodaní surovej ropy v colnom alebo osobitnom sklade v tuzemsku a dodanie služieb poskytnutých v tomto sklade, ktoré súvisia so surovou ropou (tovar uvedený v časti I prílohy č. 9 ZoDPH);
  • - oslobodení od dane pri dovoze, nadobudnutí alebo dodaní motorového benzínu alebo motorovej nafty, ktoré sú určené na uskladnenie v daňovom sklade a súvisiace služby (tovary uvedené v časti II prílohy č. 9 ZoDPH);
  • - dodanie motorového benzínu alebo motorovej nafty v daňovom sklade a dodanie služieb poskytnutých v tomto sklade, ktoré súvisia s benzínom alebo naftou (tovary uvedené v časti II prílohy č. 9 ZoDPH).

Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na také dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu a tiež na dodanie s tým súvisiacich služieb. Novelou sa v § 48d definuje pojem osobitný sklad a podmienky jeho prevádzkovania.

Platitelia dane, ktorým vznikne povinnosť platiť daň z dôvodu vyňatia tovarov z jednotlivýh skladov bez toho, aby to súviselo bezprostredne s dodaním dotknutých tovarov inej osobe, boli pri splnení ostatných podmienok ustanovených v § 49 a § 51 oprávnení odpočítať túto daň.

Obmedzenie uplatnenia prenosu daňovej povinnosti pre zahraničné osoby na tuzemské zdaniteľné osoby pri


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: