Input:

Žiadosť o možnosť poskytovania ručenia v roku 2020

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.45 Žiadosť o možnosť poskytovania ručenia v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Zabezpečenie dane je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, keby sa neuplatnilo takéto oslobodenie od dane, vo výške dane, ktorú by bola povinná platiť, keby sa neuplatnilo toto oslobodenie. Pričom sa poskytne formou zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti a ručením podľa zákona č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie si vysvetlíme podmienky, ktoré musia byť splnené pre možnosť byť ručiteľom.

Ručenie sa poskytuje vo forme jednotlivej alebo celkovej záruky. Colný úrad prijme ako ručiteľa banku, zahraničnú banku so sídlom v členskom štáte, poisťovňu alebo poisťovňu z iného členského štátu alebo inú osobu usadenú na colnom území únie. Takáto osoba je povinná finančnému riaditeľstvu písomne predkladať zoznam fyzických osôb, ktoré sú na účely ručenia oprávnené konať v jej mene, vrátane podmienok podpisovania. Zoznam fyzických osôb obsahuje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a funkcia dotknutej osoby, jej podpisový vzor, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty a musí byť podpísaný osobou, ktorá ho predkladá. Akúkoľvek zmenu v týchto údajoch je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť finančnému riaditeľstvu. Povinnosť zaniká doručením písomného oznámenia finančnému riaditeľstvu o tom, že osoba (banka, zahraničná banka so sídlom v členskom štáte, poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu) nebude vydávať nové záručné listiny, právoplatnosťou rozhodnutia zrušenia schválenia ručiteľského vyhlásenia alebo výpovede ručiteľa. Ak colný úrad schváli ručiteľské vyhlásenie, túto skutočnosť na ňom vyznačí. Pričom schválením vzniká ručiteľský záväzok.

Colný úrad inú osobu usadenú na colnom území únie na jej písomnú žiadosť schváli ako ručiteľa, ak je schopná splniť za dlžníka colný dlh, ktorý vznikne alebo by mohol vzniknúť, a to do výšky uvedenej v žiadosti. Splnenie tejto podmienky colný úrad posúdi na základe dokladov preukazujúcich stav majetku, najmä výpisov z účtov a účtovnej závierky. Ako aj ak zabezpečí pohľadávku do výšky uvedenej v žiadosti a to vinkulovaním vkladu v banke alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte, alebo v zahraničnej banke, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo zárukou banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutou v súlade so vzorom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Ak plní podmienky podľa Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak bol osobe udelený status schváleného hospodárskeho subjektu a účinnosť tohto povolenia nebola v čase rozhodovania o žiadosti o schválenie byť ručiteľom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: