Input:

Zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti v roku 2020

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.46 Zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti v roku 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Zabezpečenie dane je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, keby sa neuplatnilo takéto oslobodenie od dane, vo výške dane, ktorú by bola povinná platiť, keby sa neuplatnilo toto oslobodenie. Pričom sa poskytne formou zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti a ručením podľa zákona č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie si vysvetlíme zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti.

Na účely záruky na colný dlh je zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti rovnocenné predloženie dokladu o vinkulovaní vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v prospech colného úradu alebo bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov na účet colného úradu. Peňažné prostriedky použité na záruku na colný dlh nepodliehajú výkonu rozhodnutia.

Záruka na colný dlh poskytnutá zložením peňažných prostriedkov v hotovosti sa použije na úhradu dovozného cla alebo vývozného cla, ak colný dlh nie je dobrovoľne splnený v lehote


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: