Input:

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 - registračná povinnosť podľa § 5

25.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.50 Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 – registračná povinnosť podľa § 5

Ing. Juraj Válek, PhD.

Od 1. januára 2020 je v platnosti nové znenie § 5 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., týkajúce sa registračnej povinnosti, konkrétne príslušný odsek 1. Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava tzv. zahraničná osoba, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru.

Podľa znenia platného aj v roku 2019, žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane, služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je príjemca, predmetný tovar a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a príslušného zákona, tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom pri dovoze tovaru, alebo ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom, tovar v rámci trojstranného obchodu, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ.

Od januára 2020 platí, že žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len služby –telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie a je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre tieto služby v inom členskom štáte alebo uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie. Ako aj tovar a služby oslobodené od dane, tzn. poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, ako aj pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň. A tiež tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2. Konkrétne sa jedná o dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. (ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové - Ostatné - len surová ropa) v colnom sklade a v osobitnom sklade a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom. Oslobodený od dane je dovoz tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II predmetného zákona, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tohto tovaru, dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v daňovom sklade a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom, ako aj nadobudnutie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: