Input:

Komentár k ZDPH § 5 Registrácia zahraničných osôb

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Komentár k ZDPH § 5 Registrácia zahraničných osôb

Ing. Ivana Glazelová, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


§ 5

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba“), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len

a) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6, 8, 10 a 12 a § 48 ods. 8,

b) služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),

c) tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a (§ 69 ods. 9),

d) tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,

e) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ,

f) služby podľa § 16 ods. 14 a je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre tieto služby v inom členskom štáte alebo uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a,

g) tovar a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42,

h) tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2.

(2) Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu podľa odseku 1 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zahraničná osoba stáva platiteľom; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.


V určitých prípadoch, ktoré sú vymenované v § 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona o DPH, sa zahraničná osoba nemusí registrovať pre DPH aj napriek tomu, že v tuzemsku uskutoční zdaniteľný obchod, ktorý je predmetom DPH v Slovenskej republike.

V § 5 ods. 1 písm. d)sa na konci pripájajú tieto slová: „ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,”.

Z dôvodu zavedenia právnej úpravy v § 69aa, ktorá umožní zahraničnej osobe, aby sa na účely nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a na účely jeho dodania do iného členského štátu dala zastupovať daňovým zástupcom, sa dopĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) zákona o DPH, podľa ktorého zahraničná osoba nebude povinná požiadať o registráciu pre DPH, ak si zvolí daňového zástupcu podľa § 69aa zákona o DPH. Pokiaľ zahraničná osoba nad rámec daňového zastúpenia uskutoční zdaniteľný obchod v tuzemsku, pri ktorom bude osobou povinnou platiť DPH v tuzemsku, musí sa registrovať pre DPH v tuzemsku. Bližšie viď komentár § 69aa zákona o DPH.

Rozšírenie okruhu dodaní tovarov a služieb, pri ktorých sa zahraničná osoba nie je povinná registrovať pre DPH (§ 5 ods. 1 písm. g) a h) od 1.1.2020


Komentár:

Zahraničná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH, ak dodáva len:

  • - tovar a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 ZoDPH /poštové služby (§ 28), zdravotná starostlivosť (§ 29), služby sociálnej pomoci (§ 30), výchovné služby a vzdelávacie služby (§ 31), služby dodávané členom (§ 32), služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou (§ 33), kultúrne služby (§ 34), zhromažďovanie finančných prostriedkov (§ 35), služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu (§ 36), poisťovacie služby (§ 37), dodanie a nájom nehnuteľnosti (§ 38), finančné služby (§ 39), predaj poštových cenín a kolkov (§ 40), prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier (§ 41), oslobodenie pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň (§ 42)/;
  • - tovar a služby oslobodené od dane podľa § 48c ods. 1 a 2, tovary a služby v zmysle prílohy č. 9 časti I a II ZoDPH.


Príklad:

Zahraničná


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: