Input:

Základ dane pri dovoze tovaru v roku 2020

28.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.64 Základ dane pri dovoze tovaru v roku 2020

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Základom dane pri dovoze tovaru podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. je colná hodnota tovaru.

Pričom ak nie sú zahrnuté do colnej hodnoty tovaru, zahŕňajú sa do základu dane pri dovoze tovaru aj dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať, a tiež súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku. Prvé miesto určenia v tuzemsku podľa je miesto uvedené v nákladnom liste alebo inom sprievodnom dokumente sprevádzajúcom dovážaný tovar do tuzemska. Ak takéto miesto nie je uvedené, potom sa za prvé miesto určenia v tuzemsku sa považuje miesto prvej prekládky tovaru v tuzemsku. Do základu dane sa zahŕňajú aj náklady (výdavky), ktoré sa týkajú prepravy tovaru na iné miesto určenia na území Európskej únie, ako je tuzemsko, ak toto miesto je pri dovoze tovaru známe.

Do základu dane sa nezahŕňa zľava z ceny tovaru a zľava za skoršiu úhradu ceny tovaru.

Pri späť dovážanom tovare prepustenom do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny zušľachťovací styk je základom dane hodnota spracovateľských operácií vykonaných v treťom štáte a položky ako dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: