Input:

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 - registračná povinnosť podľa § 4

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.49 Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 – registračná povinnosť podľa § 4

Ing. Juraj Válek, PhD.

Od 1. januára 2020 je v platnosti nové znenie § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., týkajúce sa registračnej povinnosti, konkrétne príslušný odsek 4.

Platiteľom sa stáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, a to odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, a to odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom. Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane.

Konkrétne oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr, kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. Ako aj odo dňa kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby. Ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor, dodanie je oslobodené od dane, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr. Tiež odo dňa kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: